Logo

Regulamin tuInwestor

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu tuInwestor (dalej „tuInwestor” lub „Serwis”). Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników.

2. „Serwis” oznacza witrynę internetową znajdującą się pod adresem https://www.tuInwestor.pl wraz ze wszelkimi jej podstronami, w tym z wszelkimi dodatkowymi domenami skupionymi w ramach tuInwestor oraz aplikacjami mobilnymi. Właścicielem serwisu i Administratorem danych osobowych jest tuInwestor sp. z o.o.

3. „Użytkownikiem” jest każda osoba, która odwiedza Serwis.

4. „Użytkownikiem Zarejestrowanym” jest osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała konto w Serwisie.

5. TuInwestor sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji serwisu wedle przyjętych przez siebie kryteriów, w szczególności uzależnienia ich od zarejestrowania konta, uiszczenia opłaty i innych wskazanych przez siebie okoliczności.

6. TuInwestor sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu, jak również wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności jeśli zmiany te spowodowane będą okolicznościami faktycznymi lub prawnymi.

7. Jednocześnie TuInwestor sp. z o.o. zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach dokonywanych w Regulaminie w formie publikacji w serwisie, wyświetlaniu stosownego komunikatu lub też w innej postaci umożliwiającej zapoznanie się ze zmianami Użytkownikom, np. poprzez modyfikację daty wskazującej czas ostatniej aktualizacji Regulaminu.

9. Działanie Serwisu podlega prawu polskiemu. Spory rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla siedziby TuInwestor sp. z o.o.

10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.

11. Regulamin Serwisu dostępny jest dla wszystkich Użytkowników pod adresem https://www.tuInwestor.pl/regulamin/.


II.Warunki techniczne korzystania z tuInwestor

1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon, tablet) wyposażonego w możliwie aktualną przeglądarkę internetową. Serwis nie ponosi odpowiedzialności jeżeli urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo emitować treści.

2. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od konieczności posiadania konta w Serwisie i usłudze zewnętrznej (np. konto e-mail).

3. Serwis może wyświetlać reklamy.


III. Prawo autorskie 

1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawnoautorskiej, w szczególności w zakresie: artykułów, wykorzystanych zdjęć i filmów. Prawa autorskie przysługują Serwisowi i/lub twórcom.

2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do artykułów serwisu.


IV. Prawa i obowiązki użytkownika 

1. Internauta nabywa status Użytkownika wraz z uruchomieniem w przeglądarce internetowej dowolnej z podstron Serwisu.

2. Korzystający z serwisu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.

3. Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu poprzez przeglądanie i wykorzystanie dostarczonych przez twórców funkcjonalności.

4. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich praktyk, które mogłyby narazić techniczne i merytoryczne aspekty funkcjonowania serwisu, w szczególności od spamowania, nieuzgodnionych z tuInwestor sp. z o.o. działań reklamowych, zachowań, które mogą zostać uznane za celowe próby destabilizacji technicznego zaplecza Serwisu (ataki DDoS lub inne).

5. TuInwestor sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które będą naruszały niniejszy Regulamin, jak również nieuwzględnione w nim powszechnie obowiązujące w życiu społecznym wartości.

6. TuInwestor sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu lub określonych funkcji Serwisu Użytkownikom, którzy nagminnie będą łamali postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez usuwanie lub blokadę kont Użytkowników Zarejestrowanych, jak również określonych adresów IP.


V. Wyłączenie odpowiedzialności 

1. TuInwestor sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu Serwisu, wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, jak również zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.

2. TuInwestor sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa na łamach serwisu. Pełną i osobistą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik lub osoby trzecie.

3. TuInwestor sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte przez jego użytkowników i użytkowników zarejestrowanych w oparciu o informacje pochodzące z serwisu tuInwestor, które mogą w konsekwencji prowadzić do strat finansowych użytkowników i użytkowników zarejestrowanych. Serwis działa w automatycznie, w związku z czym wszystkie informacje dostarczane przez system nie powinny służyć jako główne źródło informacji o działaniach spółek giełdowych i każdorazowo powinny być potwierdzone w inny sposób, każdy zobowiązany jest do samodzielnej weryfikacji informacji dostarczanych przez Serwis w autoryzowanych źródłach jak np. witryna gpw.pl, czy w domu maklerskim, z którego usług użytkownik i Użytkownik zarejestrowany korzysta.


VI. Postanowienia końcowe 

Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w serwisie.

Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 23.09.2021 r.

Załączniki: 
Załącznik nr 1. Polityka prywatności tuInwestor 

Załącznik nr 2. Polityka cookies tuInwestor 

Polityka prywatności tuInwestor

Niniejsza Polityka prywatności udostępniana na stronie internetowej ma na celu wyjaśnienie w przystępny i zrozumiały sposób jak gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy oraz wykorzystujemy dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową tuInwestor, korzystających z aplikacji tuInwestor oraz kontaktujących się z TuInwestor sp. z o.o. za pośrednictwem danych kontaktowych dostępnych na naszej stronie internetowej. Polityka określa również sposoby realizacji Twoich praw w związku z ich przetwarzaniem, a ponadto określa sposoby ochrony Twojej prywatności.

TuInwestor sp. z o.o. dbając o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową oraz kontaktujących się z TuInwestor sp. z o.o., zobowiązuje się do stosowania najwyższych standardów zabezpieczeń oraz zapewnienia przejrzystości procesów przetwarzania danych osobowych dokonywanych przez Spółkę, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).


I Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przy użyciu strony internetowej oraz w związku z prowadzoną komunikacją, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest TuInwestor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972) przy Al.Rzeczypospolitej 22C/68 wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000920794, REGON: 38992857400000, NIP: 9512526135 (dalej jako „tuInwestor”).


II Rodzaje danych osobowych gromadzonych przez tuInwestor

W celu skorzystania ze strony https://tuinwestor.pl, nie musisz podawać jakichkolwiek danych osobowych. Jedyne informacje, które są zbierane w sposób automatyczny, to dane zawarte w plikach Cookies. Informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania, a także możliwości wyłączenia w ustawieniach Twojej przeglądarki obsługi plików Cookies, znajdują się w Polityce plików Cookies.

Za pośrednictwem https://tuinwestor.pl lub w związku z prowadzoną komunikacją mogą być gromadzone tylko takie dane osobowe, które zostały podane przez Ciebie dobrowolnie podane, przy pomocy formularzy lub podczas komunikacji z nami, przy pomocy danych kontaktowych dostępnych na stronie internetowej. Niektóre funkcjonalności strony (np. dostęp do panelu tuInwestor lub aplikacji mobilnej) mogą wymagać podania przez Ciebie dodatkowych informacji, takich jak np.: imię, nazwisko, adres e-mail.


III Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania

Dane przetwarzane za pośrednictwem strony internetowej przetwarzane są w następujących celach:

identyfikacji nadawcy, udzielenia odpowiedzi lub załatwienia Twojej sprawy i skontaktowania się z Tobą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli dobrowolnie wyrażonej zgody;

umożliwienia skorzystania z panelu tuInwestor, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli dobrowolnie wyrażonej zgody;

marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyłącznie, gdy wyraziłeś chęć i zgodę na otrzymywanie treści marketingowych;

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, który w tym wypadku polega na umożliwieniu dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Żadne informacje mające charakter marketingowy lub mające charakter oferty nie będą przesyłane użytkownikom strony internetowej bez ich uprzedniej i wyraźnej zgody na otrzymywanie tego rodzaju treści.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania. W sytuacji powstania wzajemnych roszczeń Twoje dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą powstać w związku z prowadzeniem z Tobą komunikacji. Dane przetwarzane w związku z zakupem Pakietu będą przetwarzane do momentu wycofania Twojej zgody, lub do czasu stwierdzenia przez administratora, iż nie istnieją dalsze podstawy do przetwarzania danych.


IV. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem strony internetowej mogą być przekazywane podmiotom, z udziałem których „tuInwestor” realizuje powyższe cele przetwarzania danych osobowych, a w szczególności:

  • podmiotom, przy pomocy których „tuInwestor” prowadzi stronę internetową tj. dostawcy usług jak np. hosting.
  • podmiotom współpracującym z „tuInwestor”;
  • organom administracji publicznej w ramach posiadanych przez nie uprawnień;

Twoje dane nie będą przekazywane przez „tuInwestor” do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, chyba że inaczej wynika z treści zgód.


V. Bezpieczeństwo danych osobowych

„tuInwestor” dokłada wszelkich starań, aby gromadzone dane osobowe były należycie zabezpieczone przed ich utratą, nieuprawnionym wykorzystaniem, zmianą, ujawnieniem lub udostępnieniem.


VI. Prawa podmiotów danych

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez „tuInwestor” przysługują następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do sprostowania danych nieprawidłowych, w tym do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych również poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia;
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przeniesienia danych, w tym do przeniesienia danych bezpośrednio do innego administratora;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych;
  • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W każdym momencie możesz skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień zgłaszając odpowiednie żądanie do Administratora danych za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@tuinwestor.pl lub w drodze korespondencji listowej na adres siedziby Spółki. Każde zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie niezwłocznie po jego otrzymaniu. Zgłoszenie powinno zawierać Twoje dane teleadresowe, abyśmy mogli przed rozpoznaniem żądania ustalić i w razie konieczności potwierdzić Twoją tożsamość. „tuInwestor” dokłada wszelkiej staranności w celu uprzedniej weryfikacji osób, które zgłaszają żądania realizacji praw, mogących mieć nieodwracalny skutek w stosunku do przetwarzanych danych osobowych.

Jeśli uważasz, że podczas przetwarzania Twoich danych osobowych zostały naruszone zasady ochrony danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub prawa do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.


VII. Przetwarzanie danych na podstawie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody informujemy, że masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może być każdorazowo cofnięta w taki sam sposób w jaki została wyrażona.


VIII. Zmiana Polityki Prywatności

„tuInwestor” zastrzega sobie prawo do aktualizacji zapisów zawartych w niniejszej Polityce prywatności w sytuacji zmiany sposobów przetwarzania danych osobowych lub w przypadku zmian w obowiązującym prawie. Wszelkie zmiany w zapisach niniejszej Polityki zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej.


IX. Kontakt z Administratorem

Jeśli chcesz skontaktować się z Administratorem, możesz to zrobić pisząc do nas na adres e-mail: kontakt@tuinwestor.pl,

Jesteśmy do Twojej dyspozycji we wszystkich sprawach związanych z niniejszą Polityką, ochroną Twoich danych osobowych przetwarzanych przez „tuInwestor”, jak również w przypadku jakichkolwiek problemów lub sugestii co do działania strony internetowej.


Polityka prywatności tuInwestor stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu tuinwestor

Polityka cookies tuInwestor

W celu zapewnienia przejrzystości działania strony internetowej, każdorazowo przeglądając naszą stronę zostaniesz poinformowany o sposobie gromadzenia plików Cookies, celach w jakich te pliki są gromadzone i wykorzystywane, a także o rodzaju plików oraz możliwościach wyłączenia obsługi plików Cookies.

I. Definicje

Pliki Cookies – małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową w czasie sesji przeglądania stron internetowych, aplikacji oraz reklam za pomocą komputera osobistego lub urządzenia mobilnego, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony.

Firma - TuInwestor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972) przy Al.Rzeczypospolitej 22C/68 wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000920794, REGON: 38992857400000, NIP: 9512526135

Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej oraz powiązanych z nią serwisów.

Przeglądarka – program używany przez Użytkownika w celu przeglądania strony internetowej.

Strona internetowa – https://tuinwestor.pl.

II. Cele wykorzystania plików cookies

Strona internetowa nie zbiera w sposób zautomatyzowany żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.

Pliki Cookies nie są wykorzystywane do określania tożsamości żadnej z osób odwiedzających stronę internetową .

Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:

identyfikacji celów w jakich Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia indywidualne dostosowanie wyświetlanych treści;

ułatwienia korzystania ze strony internetowej, w tym zapisywaniu informacji o wyrażeniu zgody na wyświetlanie określonych treści;

śledzenia ogólnego ruchu na stronie internetowej w celach statystycznych – prowadzenie analiz i monitorowanie ruchu;

optymalizacja działania i zapewnienie pełnej funkcjonalności strony internetowej;

zapewnienie bezpieczeństwa działania.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

Strona internetowa zbiera następujące rodzaje plików Cookies:

sesyjne – pliki tymczasowe, pozostające na urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej;

trwałe – pliki pozostające na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia.


III. Dane zbierane za pośrednictwem plików cookies

Za pomocą plików Cookies TuInwestor sp. z o.o. gromadzi anonimowe dane statystyczne, które służą poprawie komfortu Użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej oraz optymalizacji działania strony internetowej.

Strona internetowa nie gromadzi w sposób automatyczny żadnych danych osobowych umożliwiających identyfikację Użytkownika.

Jedyną informacją umożliwiającą w sposób pośredni (tj. przy wykorzystaniu połączenia z innymi informacjami) identyfikację Użytkownika jest adres IP, z którego Użytkownik łączy się z Internetem.

IV. Wyłączenie plików cookies

W celu wyłączenia zapisywania i przechowywania plików Cookies na urządzeniu końcowym, należy zmienić ustawienia wykorzystywanej przez Użytkownika Przeglądarki w taki sposób, aby domyślnie nie zezwalała stronie internetowej na przechowywanie takich plików.

Ustawienia Przeglądarki mogą być również zmienione przez Użytkownika w celu każdorazowego informowania o próbie zapisywania na Urządzeniu końcowym plików Cookies przez stronę internetową.

Usunięcie zapisanych plików Cookies jest możliwe w ustawieniach danej Przeglądarki. W tym celu należy postępować zgodnie z poleceniami podawanymi przez Przeglądarkę, które z reguły znajdują się w opcjach menu „Pomoc” albo „Preferencje”.

Brak możliwości zapisywania lub odczytu plików Cookies przez stronę internetową może uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie ze wszystkich funkcji strony.

Brak dokonania zmian w zakresie zbierania i przechowywania plików Cookies oznacza akceptację ich przetwarzania przez TuInwestor sp. z o.o..

V. Zmiana polityki

TuInwestor sp. z o.o. ma prawo aktualizować zapisy zawarte w niniejszej Polityce w sytuacji zmiany sposobów wykorzystywania plików Cookies lub w przypadku zmian w obowiązującym prawie. Wszelkie zmiany w zapisach niniejszej Polityki zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej, a Użytkownicy zostaną o nich poinformowani.

VI. Kontakt z TuInwestor sp. z o.o.

We wszystkich sprawach związanych z niniejszą Polityką, a także w sprawie ochrony prywatności Użytkowników oraz w przypadku jakichkolwiek problemów lub sugestii co do działa naszej strony internetowej zapraszamy do kontaktu adres kontakt@tuinwestor.pl


Polityka cookies tuInwestor stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu tuinwestor