Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
CPD SA (8/2023) Informacja o przyjęciu ofert w ramach skupu akcji własnych CPD S.A.
2023-03-22 18:09:02
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd CPD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2023 z dnia 7 marca 2023 r. niniejszym przedstawia podsumowanie przeprowadzonego przez Spółkę w dniach 9-21 marca 2023 r. przyjmowania ofert zbycia akcji w ramach skupu akcji własnych ("Skup").
Spółka w dniu 22 marca 2023 r. otrzymała od Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie ("Podmiot Pośredniczący") informację, iż w ramach Skupu zostało złożonych 155 ofert sprzedaży obejmujących łącznie 6.800.469 (sześć milionów osiemset tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN PLCELPD00013 ("Akcje Własne").
Akcje Własne zostaną nabyte po jednolitej cenie 29,90 zł (dwadzieścia dziewięć złotych 90/100) za jedną Akcję Własną i za łączną cenę 45.913.184,20 zł (czterdzieści pięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 20/100 groszy). Łączna wartość nominalna nabywanych Akcji Własnych wyniesie 153.555,80 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 80/100 groszy).
W związku z tym, że łączna liczba akcji Spółki zaoferowanych do nabycia przez akcjonariuszy Spółki w ramach Skupu, przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką Spółka zamierza nabyć w ramach Skupu tj. 1.535.558 (jeden milion pięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji CPD SA, Spółka dokona redukcji ofert sprzedaży akcji Spółki, przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu. Średnia ważona stopa redukcji złożonych ofert liczona z indywidualnych stóp redukcji wyniesie 77,66%.
Akcje Własne jakie nabędzie Spółka będą stanowić 17,13% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 21,05% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie będzie wykonywała praw udziałowych z Akcji Własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Podmiotem nabywającym akcje w ramach Skupu była Spółka, a Akcje Własne mają zostać nabyte w celu ich umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h.
Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia Akcji Własnych przewidywane jest na 24 marca 2023 r. Transakcja nabycia Akcji Własnych nastąpi poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK