Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ICE CODE GAMES SA (3/2023) Zmiana sposobu ewidencjonowania w księgach rachunkowych pozycji "Wartość firmy" / Istotne obniżenie wyniku finansowego netto
2023-03-18 23:43:01
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Ice Code Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w konsekwencji prac prowadzonych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2022 r., w dniu 17 marca 2023 r. podjął decyzję o zmianie sposobu ujmowania w księgach rachunkowych wartości firmy (pozycja bilansowa "Wartość firmy") powstałej w wyniku połączenia w dniu 25 stycznia 2022 r. Spółki z Ice Code Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zmiana ta polega na tym, iż w miejsce planowanego do przeprowadzenia na koniec każdego roku obrotowego następującego po połączeniu testu na utratę wartości, Spółka będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych wartości firmy, rozłożonych na okres 8 lat, które w samym tylko 2022 r. zostały ujęte w księgach rachunkowych w kwocie 1.798.135,24 zł, obniżając wynik finansowy Spółki.
Ponadto, Zarząd Spółki podjął również decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących na wartości niematerialne i prawne (gry) w kwocie 289.964,00 zł.
W konsekwencji powyższych decyzji, istotnie obniżył się - względem danych publikowanych w raporcie podsumowującym III kwartał 2022 r. - wynik finansowy netto, który na koniec 2022 r. wyniósł -2.017.381,13 zł.
Zarząd Spółki wskazuje, iż powyższe decyzje nie mają wpływu na zdolności operacyjne Spółki, w tym nie mają wpływu na wyniki osiągane z podstawowej działalności operacyjnej.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.