Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ANALIZY ONLINE SA (4/2023) Informacja poufna - łączna wartość aktywów netto zgromadzonych na platformie KupFundusz.pl na dzień 31 stycznia 2023 r.
2023-02-07 21:42:01
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Analizy Online S.A. ("Emitent", "Spółka Dominująca") mając na uwadze praktykę rynkową oraz zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym ESPI 12/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. dotyczące publikacji łącznej wartości aktywów netto zgromadzonych na platformie internetowej www.kupfundusz.pl ("Spółka Zależna", "KupFundusz S.A.") według stanu na koniec poprzedniego miesiąca kalendarzowego (wraz ze zmianą aktywów miesiąc do miesiąca) informuje, że:
wartość aktywów netto ulokowana przez klientów na platformie internetowej www.kupfundusz.pl:
- na dzień 31 stycznia 2023 r. wyniosła 91,8 mln złotych, według wyceny na dzień 31 stycznia 2023 r. tj. ostatniej dostępnej wyceny;
- natomiast zmiana aktywów netto w ujęciu miesięcznym wyniosła +7,50 mln złotych.
KupFundusz S.A., jako dystrybutor będący podmiotem działającym na podstawie w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), jest podmiotem uprawnionym do pośredniczenia w nabywaniu i zbywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych zgodnie z procedurami towarzystw funduszy inwestycyjnych współpracujących ze spółką KupFundusz S.A. oraz regulacjami wewnętrznymi spółki KupFundusz S.A., wynikającymi z warunków udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia DPF/4031/17/11/U/07/AS z dnia 4 lipca 2007 r.
Emitent uznał tę informację za poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że łączna wartość zgromadzonych aktywów netto na platformie internetowej www.kupfundusz.pl, może mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz może mieć wpływ na cenę lub wartość akcji Emitenta notowanych na rynku NewConnect.
Emitent posiada 100% udziałów w Spółce Zależnej i jest jedynym właścicielem.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.