Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
COSMA GROUP SA (5/2023) Podpisanie umowy wsparcia do umowy wspólników Cosma Cannabis Sp. z o.o. oraz akcjonariuszy Spółki
2023-02-07 17:34:01
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Cosma Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., w którym informował o zawarciu z kluczowymi udziałowcami Cosma Cannabis Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (dalej: "CC") oraz z akcjonariuszami Spółki Panem Arturem Górskim i Panem Januarym Ciszewskim, a także z Imperio ASI S.A. z siedzibą w Warszawie umowy wspólników CC oraz akcjonariuszy Spółki (dalej: "Umowa Wspólników"), informuje iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z ww. podmiotami umowę wsparcia do Umowy Wspólników (dalej: "Umowa Wsparcia").
Umowa Wsparcia została zawarta w wyniku postanowień Umowy Wspólników, w której Strony zobowiązały się do udzielenia CC, w razie zaistnienia takiej potrzeby, uzasadnionego ekonomicznie wsparcia w celu pozyskania przez nią dodatkowych środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności.
Strony ustaliły, że w terminie 30 dni od dnia zarejestrowania połączenia CC ze Spółką, Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej "NWZA"), z porządkiem obrad przewidującym podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. w ramach realizacji prawa poboru przysługującego akcjonariuszom Spółki), poprzez emisję 49.699.620 nowych akcji Spółki, za cenę emisyjną jednej nowej akcji wynoszącą 0,18 zł, a każda ze Stron wykona przysługujące jej prawo poboru. Jednocześnie postanowiono, że zapisy te tracą moc z chwilą podpisania co najmniej przez CC lub przez Spółkę z inwestorem zewnętrznym umowy inwestycyjnej przewidującej bezpośrednie zaangażowanie kapitałowe tego inwestora na poziomie odpowiadającym przynajmniej 7.000.000 zł.
Ponadto, w ramach Umowy Wsparcia postanowiono o udzieleniu przez część Stron krótkoterminowego, zwrotnego finansowania bieżącej działalności CC w postaci niezabezpieczonych pożyczek z oprocentowaniem na warunkach rynkowych do kwoty 4.466.474,97 zł.
Spółka przeznaczy pozyskane środki na (1) dalszy rozwój dystrybucji w kanale aptecznym oraz pozostałych, (2) rejestrację surowców farmaceutycznych, (3) rejestrację wyrobów medycznych. Niezależnie od udzielonego wsparcia finansowego Strony kontynuują prowadzone dotychczas działania ukierunkowane na zaangażowanie inwestora zewnętrznego do CC lub Spółki.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.