Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
FEMION TECHNOLOGY SA (3/2023) Oświadczenie dookreśleniu wysokości objętego kapitału zakładowego
2023-02-07 15:56:01
zapisz powrót
Komunikat
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 19/2022 z dnia 15 grudnia 2022 oraz 2/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G, Zarząd Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 7 lutego 2023 r. złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego podwyższonego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 750.000,00 zł, to jest do kwoty 9.799.303 zł w drodze emisji 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

W związku z dookreśleniem wysokości kapitału zakładowego zmianie uległ § 6 Statutu Spółki.

Stare brzmienie § 6 Statutu:
„§6
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.049.303 zł (dziewięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzy złote) i dzieli się na:
a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
d) jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie (1.428.572) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
e) jeden milion (1.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
f) osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery (833.334) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję”

Nowe brzmienie § Statutu:
„§6
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.799.303 zł (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzy złote) i dzieli się na:
a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.
d) jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie (1.428.572) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.
e) jeden milion (1.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
f) osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery (833.334) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
g) jeden milion pięćset tysięcy (1 500 000) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.”

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4) oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.