Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
BIOMED LUBLIN SA (14/2023) Zawarcie istotnej umowy handlowej
2023-02-07 08:55:01
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd BIOMED - LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. ("Spółka", "Emitent", "Biomed"), niniejszym informuje, że w dniu 7 lutego 2023 r. Spółka zawarła z rumuńską firmą farmaceutyczną ANISAPHARM DISTRIBUTION S.R.L., z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia (dalej: Anisapharm) umowę dotyczącej współpracy w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktu leczniczego Spółki o nazwie handlowej ONKO BCG 50 oraz ONKO BCG 100 (dalej: "ONKO" lub "Produkt").
Na podstawie Umowy Emitent udzielił Anisapharm prawa do sprzedaży i dystrybucji ONKO na terytorium Rumunii ("Terytorium"), po uzyskaniu rejestracji Produktu na tym rynku.
Umowa współpracy umożliwi bardziej efektywny rozwój sprzedaży dzięki wykorzystaniu potencjału oraz kompetencji obu spółek a także przyspieszy proces podejmowania strategicznych decyzji.
Na mocy Umowy Anisapharm na podstawie dokumentacji rejestracyjnej udzielonej przez Biomed, zarejestruje Produkt na rynku rumuńskim, a następnie Biomed będzie dostarczać Produkt do Anisapharm, zaś Anisapharm będzie go sprzedawać na Terytorium. Strony określiły umownie prognozowany roczny poziom zamówień Produktu o charakterze niewiążącym na okres 5 lat, począwszy od uzyskania rejestracji przez Anisapharm. Wolumen zamawianego Produktu zwiększa się w każdym roku obowiązywania umowy. Strony ustaliły, że w każdym roku obowiązywania Umowy Dystrybutor składać będzie plan kroczący (rolling forecast) na okres kolejnych 12 miesięcy. Łączna minimalna wartość zamówień w pierwszych 5 latach obowiązywania Umowy została określona przez strony na poziomie 5.250.000 (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Euro, co w przeliczeniu na złotego według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu poprzedzającym zawarcie Umowy stanowi kwotę 24.780.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy) złotych, przy czym wiążąca minimalna wartość zamówień została oznaczona przez strony na 80 % prognozowanego rocznego poziomu zamówień. Strony ponadto uzgodniły, iż koszty rejestracji Produktu oraz koszty marketingowe na Terytorium ponosić będzie Partner.
Umowa została zawarta na czas określony 10 lat (okres podstawowy) począwszy od daty jej podpisania a następnie będzie automatycznie przedłużać się na kolejne 2-letnie okresy dodatkowe. Każda ze stron może rozwiązać Umowę za pisemnym wypowiedzeniem co najmniej 12 miesięcy przed końcem okresu podstawowego lub 120 dni przed upływem okresu dodatkowego.
Strony uzgodniły, że uzyskanie przez Anisapharm rejestracji Produktu na Terytorium oraz dostosowanie zdolności produkcyjnych przez Biomed będzie miało miejsce do końca roku 2024, zaś komercjalizacja Produktu na Terytorium w 2025 roku, przy czym dokładna data zostanie ustalona przez Strony.
Umowa może być wypowiedziana jeśli druga Strona naruszy istotne warunki Umowy, lub m.in. jeżeli Produkt nie uzyska rejestracji na rynku rumuńskim.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.
W opinii Zarządu Emitenta podpisanie Umowy pozwoli na wzrost sprzedaży oraz na dywersyfikację kanałów sprzedaży Produktu ONKO BCG, poprzez rejestrację Produktu na kolejnym rynku, zgodnie z przyjętą strategią Spółki.
Realizacja założeń przyjętych w Umowie możliwa będzie dzięki inwestycjom prowadzonym przez Emitenta - Centrum Badawczo Rozwojowego, dzięki któremu Spółka wdroży innowacje pozwalające na zwiększenie konkurencyjności Produktu oraz Zakładu Produkcyjnego Onko BCG istotnie zwiększającego moce produkcyjne Spółki dla ONKO. O realizacji ww. inwestycji Emitent wielokrotnie informował w poprzednich raportach bieżących.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.