Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (21/2023) Aktualizacja informacji nt. zmiany Warunków Emisji Obligacji serii "A" - propozycja restrukturyzacji zobowiązań Spółki.
2023-02-06 21:08:01
zapisz powrót
Komunikat
Nawiązując m.in. do raportu bieżącego nr 33/2022 w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii "A" [Obligacje], a także zawartego w dniu 28.04.2022 r. porozumienia z Obligatariuszami tj.: Poznańskim Bankiem Spółdzielczym i Kujawsko-Dobrzyńskim Bankiem Spółdzielczym [dalej Banki] [RB nr 31/2022 i aktualizacja RB 32/2022], Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 6 lutego 2023 roku Spółka złożyła wszystkim Obligatariuszom Obligacji, w tym Bankom, nową propozycję restrukturyzacji zobowiązań Spółki z tytułu tychże Obligacji polegającą na wyrażeniu przez Obligatariuszy zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji zakładającą:
1) spłatę stałej wielkości Obligacji dla wszystkich Obligatariuszy na poziomie do 14 (czternastu) sztuk Obligacji (w sytuacji gdy Obligatariusz posiada mniej sztuk Obligacji niż 14 wówczas uzyska spłatę wszystkich posiadanych Obligacji),
2) dla Obligatariuszy posiadających powyżej 14 (czternastu) sztuk Obligacji wydłużenie terminu ich wykupu do 10 kwietnia 2026 roku i podzielenie pozostałego do spłaty kapitału na następujące transze:
a) w wysokości 15% kapitału - płatne w dniu 10 kwietnia 2023 roku,
b) 3 równe transze - płatne dnia 10 kwietnia kolejno w latach 2024-2026,
3) zmianę oprocentowania Obligacji na WIBOR 6M plus 2,25 p.p. poczynając od okresu odsetkowego rozpoczynającego się 10 kwietnia 2023 roku.
Spółka oczekuje na odpowiedź ze strony Obligatariuszy odnośnie ww. propozycji do końca lutego br. Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował Obligatariuszy, że na wykonanie ww. propozycji w zakresie przypadającym na 10 kwietnia 2023 roku Zarząd Spółki ma zabezpieczone środki pieniężne.
Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego zobowiązania Emitenta z tytułu wyemitowanych Obligacji wynoszą 15.780 tys. zł.
Jednocześnie nawiązując do raportów bieżących nr 17/2023 i 18/2023 informujących
o żądaniu Banków wcześniejszego wykupu obligacji Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym skierował do Banków pisma, w których podtrzymał swoje stanowisko co do braku podstaw do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji wyrażane w raporcie bieżącym
nr 13/2023.
O kolejnych zdarzeniach związanych z wykupem Obligacji Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.