Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
FINTECH VENTURES SA (4/2023) Wycena wartości godziwej ECAP
2023-02-06 20:14:01
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Zamawiający"), w nawiązaniu do raportu ESPI 3/2023 z dnia 1 lutego 2022 r. przekazuje najważniejsze informacje z wyceny ECAP.
Raport został sporządzony przez firmę AVCS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Wykonawca") na zlecenie Spółki
ECAP ESPORT Ltd. jest firmą z branży fintech, funkcjonującą od 2020 r., która realizuje projekt stworzenia i skomercjalizowania lifestylowej super aplikacji "ECAP" skierowanej do całej społeczności
branży e-sportowej tj. do drużyn e-sportowych, graczy, fanów i sponsorów.
Docelowo platforma "ECAP" będzie oferować takie funkcjonalności w zakresie usług finansowych jak
cashback, e-portfel, przelewy pieniężne, darowizny, pozdrowienia, webstamping, NFT i monety. Usługi te będą dopasowane do potrzeb społeczności e-sportowej oraz relacji występujących między poszczególnymi interesariuszami tego sektora. W ten sposób Spółka planuje zapewnić wyjątkowość platformy oraz jej konkurencyjność.
W chwili obecnej nad rozwojem projektu pracuje 5 osób bezpośrednio związanych ze Spółką oraz
5-osobowy zespół deweloperów.
Spółka w 2022 r. weszła w posiadanie wiązki znaków towarowych i innych aktywów związanych z platformą "BATTLERIFF", której funkcjonalność pozwala organizować i realizować e-sportowe wydarzenia (turnieje, ligi).
Przedmiotowa wycena została sporządzona przy założeniu kontynuacji działalności przez Spółkę oraz przy przyjęciu wartości godziwej jako standardu określanej wartości. Przeprowadzona wycena wartości godziwej została oparta na przedstawionych przez Zamawiającego prognozach przyszłej działalności operacyjnej.
Biorąc pod uwagę przedmiot i cel wyceny oraz podstawowe założenie i standard określanej wartości, do wyceny wartości godziwej 100% kapitałów własnych Spółki zastosowano następujące metody wyceny:
? zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych,
? analizy historycznych transakcji sprzedaży udziałów Spółki.
Podczas prac nad wyceną oparto się na następujących danych i dokumentach oraz głównych założeniach, które zostały udostępnione przez Zamawiającego:
1. Sprawozdanie finansowe za okres 12.10.2020-31.10.2021 r.
2. Założenia prognostyczne w okresie 36 miesięcy.
3. Inne materiały analityczne zebrane i przygotowane do wyceny, w tym zawarte umowy.
Rekomendowana wartość godziwa 100% kapitałów własnych Spółki ECAP ESPORT Limited według
stanu na dzień 31.10.2022 r. zawiera się w przedziale od 12 906 tys. EUR do 29 644 tys. EUR.
Dolny próg rekomendowanego przedziału odpowiada wynikom wyceny metodą zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych (DCF), natomiast górny próg odpowiada wynikom wyceny metodą ostatnich transakcji rynkowych.
Na wartość godziwą 100% kapitałów własnych Spółki obliczoną metodą DCF. w kwocie 12 906 tys. EUR składają się:
- Zdyskontowane saldo przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w okresie 36-miesięcznego okresu prognozy w kwocie 3 886 tys. EUR,
- Wartość rezydualna przyszłych strumieni z działalności operacyjnej w kwocie 9 020 tys. EUR (parametr g przyjęto na poziomie 4,0%).
Na podstawie przeprowadzonej wyceny metodą ostatnich transakcji rynkowych, wartość godziwa 100% ECAP ESPORT Limited wynosi 29 644 tys. EUR przy uwzględnieniu 25% premii za kontrolę oraz 23 365 tys. EUR bez uwzględnienia tej premii.
Prognozowane przychodu przedstawiają się następująco:
1 rok - 4 050 tys. euro (koszty 4 245 tys. euro)
2 rok - 9 824 tys. euro (koszty 6 223 tys. euro)
3 rok - 12 642 tys. euro (koszty 7 111 tys. euro)

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.