Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
SYGNITY SA (1/2023) Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za I kwartał roku obrotowego 2022/2023
2023-02-06 17:32:01
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 6 lutego 2023 roku w związku z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2022/2023 obejmujący okres trzech miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wybranych wstępnych skonsolidowanych danych finansowych za ww. okres.
Przychody: ok. 61,8 mln PLN
EBITDA: ok. 16,2 mln PLN
Zysk brutto: ok 13,2 mln PLN
Zysk netto: ok 10,6 mln PLN
EBITDA = (Strata)/zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację wartości niematerialnych oraz środków trwałych.
Na osiągnięte przez Spółkę wyniki w I kwartale roku obrotowego 2022/2023 wpłynął w szczególności zwiększony w tym okresie poziom kontraktacji w sektorze publicznym.
Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną przedstawione
w raporcie okresowym za I kwartał roku obrotowego 2022/2023, którego publikację zaplanowano na dzień 10 lutego 2023 roku.
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.