Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
UNIMA 2000 SA (2/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
2023-01-25 13:56:01
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm._. _Rozporządzenie_, podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku:
1.Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2023 roku - 30 maja 2023 roku,
- za III kwartał 2023 roku - 29 listopada 2023 roku.
2.Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku wraz ze skróconym półrocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym - 28 września 2023 roku
3.Jednostkowy raport roczny za 2022 rok - 25 kwietnia 2023 roku
4.Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok - 25 kwietnia 2023 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:
- zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _"Rozporządzenie"_, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2022 i II kwartał roku obrotowego 2023;
- zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2023 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;
- zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2023 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.