Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
NEWAG SA (2/2023) Zawarcie umowy ramowej na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych
2023-01-25 12:11:01
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie umowę ramową ("Umowa Ramowa").
Przedmiotem Umowy Ramowej jest określenie warunków udzielania i realizacji przez Spółkę na rzecz POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający") zamówień wykonawczych, których przedmiotem będzie dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych ("Pojazdy") wraz z utrzymaniem oraz świadczeniami dodatkowymi.
Umowa Ramowa została zawarta do dnia wyczerpania zakresu przedmiotu Umowy Ramowej lub osiągnięcia wartości maksymalnej lub upływu okresu 36 miesięcy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
W okresie obowiązywania Umowy Ramowej Zamawiający może udzielić zamówienia wykonawczego lub kilku zamówień wykonawczych (w zależności od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego) łącznie do wysokości maksymalnie 5 820 025 200,00 PLN netto. Zamawiający może zamówić maksymalnie 200 Pojazdów. Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielania zamówień wykonawczych.
W razie udzielenia zamówienia wykonawczego Spółka udzieli gwarancji jakości i rękojmi na Pojazdy na okres 96 miesięcy lub do osiągnięcia przez dany Pojazd przebiegu właściwego dla pierwszej naprawy okresowej na 4 poziomie utrzymania (tj. 1 500 000 km), w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi, jako pierwsze, z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji dla wskazanych w Umowie komponentów.
W razie udzielenia zamówienia wykonawczego Spółka wniesie gwarancję należytego wykonania zamówienia wykonawczego w wysokości 5% wartości brutto zamówienia wykonawczego.
Umowa Ramowa przewiduje kary umowne przysługujące Zamawiającemu od Spółki w razie zwłoki w dostawach Pojazdów, nienależytego wykonania innych zobowiązań umownych oraz odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki, z zastrzeżeniem, że Umowa Ramowa przewiduje ograniczenia kar umownych. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
W pozostałym zakresie warunki Umowy Ramowej nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów.
Spółka wyjaśnia, że Zamawiający w dniu dzisiejszym zawarł z trzema innymi producentami pojazdów szynowych umowy ramowe analogiczne do Umowy Ramowej zawartej ze Spółką. Udzielanie zamówień wykonawczych będzie następowało w postępowaniu konkurencyjnym (w trybie aukcji elektronicznej) poprzez wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert złożonych przez wykonawców, z którymi zawarto umowy ramowe. W związku z powyższym zawarcie Umowy Ramowej stwarza Spółce możliwość uzyskania zamówień wykonawczych w postępowaniach konkurencyjnych.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.