Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ALL IN! GAMES SA (53/2022) Podjęcie decyzji o zamiarze zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w drodze wniesienia aportu do podmiotu zależnego
2022-11-24 23:30:01
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka", "All In! Games") informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały Zarządu Spółki o zamiarze zbycia, w drodze wniesienia aportu do podmiotu zależnego Spółki, tj. spółki Taming Chaos S.A. z siedzibą w Krakowie ("Taming Chaos") zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
All In! Games S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Taming Chaos.
Przedmiotem planowanej zmiany organizacyjnej w ramach grupy kapitałowej Spółki jest wniesienie do Taming Chaos w formie wkładu niepieniężnego (aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, będącej częścią zakładu pracy Spółki, wyodrębnioną w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki (jako Zespół Internal Development), obejmującą między innymi pracowników oraz współpracowników, know how, ruchomości, oznaczenia indywidualizujące (w tym prawo do firmy), prawa własności intelektualnej, związane z projektem gry pod roboczą nazwą "Project Rush" w wersji na komputery osobiste (PC) oraz konsole wraz z wszelkimi elementami programistycznymi (w tym z kodem źródłowym), graficznymi, fotograficznymi, plastycznymi, audiowizualnymi, słownymi oraz muzycznymi, związanymi z tworzeniem gry lub potrzebnymi do jej poprawnego funkcjonowania, aktualizowania i ukończenia, a następnie dystrybucji w formie cyfrowej i fizycznej, w tym w związku z marketingiem i promocją gry - stanowiącą łącznie całość gospodarczą funkcjonującą jako wewnętrzne studio producenckie gier (studio deweloperskie) Spółki, prowadzącą działalność produkcji gier, polegającą na samodzielnej organizacji, produkcji, zarządzaniu, nadzorze i prowadzeniu wszelkich etapów procesu produkcji gier z kategorii indie opierających się na sprawdzonych gatunkach (np. rouge-lite) wzbogaconych o unikalne i eksperymentalne mechaniki rozgrywki (gameplay) (dalej jako: "Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa" lub "ZCP").
Planowana operacja jest elementem realizacji przez Spółkę jednego z głównych celów, ogłoszonej w dniu 27 października 2021 r. Strategii rozwoju spółki All In! Games, jakim jest rozbudowa Grupy Kapitałowej All In! Games, w ramach której obok Spółki będą funkcjonować wyspecjalizowane spółki zależne, w tym prowadzące działalność developerską.
Taming Chaos w ramach swojego przedsiębiorstwa, będzie realizować w pełni zadania i cele gospodarcze, które dotychczas Spółka wykonywała w swoim wewnętrznym studiu developerskim. W tym celu Taming Chaos przejmie od Spółki, w drodze wniesienia ZCP w formie wkładu niepieniężnego, wszelkie zasoby, majątek, projekty, zobowiązania, doświadczenie i operacje handlowe tego studia, a następnie będzie kontynuowała samodzielnie prowadzenie i dalszy rozwój jego działalności.
W ślad za dokonaną przez biegłego rewidenta wyceną wartości godziwej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, sporządzoną w związku z treścią art. 3121 § 1 pkt 2) w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przyjął wartość ZCP na kwotę 15.849 tys. zł, która stanowi wartość godziwą nabywanego mienia według stanu na dzień 31 sierpnia 2022 r. Wycena Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa została wykonana metodą dochodową - zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
Zaznaczyć należy, że zważywszy, że ZCP wnoszony będzie aportem do spółki zależnej względem Spółki, realizacja niniejszej operacji nie będzie skutkowała zmianą wartości aktywów na poziomie Spółki - dotychczasowa wartość składników majątkowych ZCP, zostanie przeniesiona do pozycji inwestycji długoterminowych.
Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wymagać będzie wyrażenia zgody przez akcjonariuszy Spółki, w formie uchwały Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki niezwłocznie zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do Taming Chaos.
Niezależnie od powyższego, mając na uwadze brzmienie §11 ust. 3 lit. i) statutu Spółki, zarząd Spółki niezwłocznie wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody na wniesienie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do Taming Chaos.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.