Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
BIOCELTIX SA Raport okresowy półroczny za 2022 SA-P
2022-09-27 20:37:01
zapisz powrót
Komunikat
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 293 -2 235 -709 -492 Zysk (strata) brutto -3 320 -2 248 -715 -494 Zysk (strata) netto -3 297 -2 245 -710 -494 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 163 -1 621 -681 -356 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -325 140 -70 31 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -116 6 444 -25 1 417 Przepływy pieniężne netto, razem -3 605 4 963 -776 1 092 Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 752 8 196 1 015 1 782 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 050 2 197 438 478 Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 120 150 26 33 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 789 893 168 194 Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 702 6 000 577 1 304 Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 329 329 70 71 Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 286 789 3 286 789 3 286 789 3 286 789 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,00 -0,74 -0,22 -0,16 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,00 -0,74 -0,22 -0,16 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,82 1,83 0,18 0,40 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,79 1,83 0,17 0,40 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Lista plików

Plik Pobierz
1664303821-5171.pdf pobierz plik
1664303822-1329.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.