Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
DIGITREE GROUP SA (28/2022) Realizacja etapu programu opcji w spółce zależnej od Emitenta
2022-09-27 14:49:01
zapisz powrót
Komunikat
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 52/2019 z dnia 14.10.2019 r., Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27.09.2022 r., w ramach realizacji etapu Programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników ("Program") spółki zależnej pod firmą Fast White Cat S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("FWC"), Emitent zawarł osiem z dziewięciu umów sprzedaży akcji FWC z uczestnikami Programu ("Kupujący"). Jeden z uczestników Programu na chwilę obecną nie skorzystał z możliwości realizacji etapu ww. Programu.
Umowy sprzedaży akcji zostały zawarte w związku z realizacją warunków Programu, tj. osiągnięciem odpowiedniego progu EBITDA za 2019 rok oraz pozostaniem przez dziewięciu uczestników Programu
w stosunku zatrudnienia, stosunku korporacyjnym lub we współpracy z FWC w okresie jego realizacji.
Emitent zobowiązał się przeznaczyć akcje FWC na potrzeby Programu, zgodnie z pisemnym "Oświadczeniem-Zobowiązaniem" z 29.03.2017 r., które to zobowiązanie przejął od poprzednich akcjonariuszy FWC wraz z zakupem 94% akcji spółki FWC, o czym informował w raporcie bieżącym ESPI nr 55/2018 z dnia 14.12.2018 r. oraz raporcie bieżącym ESPI nr 52/2019 z dnia 14.10.2019 r. Emitent zobowiązał się tym samym do sprzedaży na rzecz Kupujących odpowiedniej liczby akcji FWC, tj. łącznie 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji, po cenie 0,2925 zł za jedną akcję FWC, tj. za łączną cenę 96.525 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100). Cena sprzedaży akcji FWC zostanie zapłacona Spółce przez FWC z wykorzystaniem kwoty premii pieniężnej, która została przyznana uczestnikom Programu, co będzie miało miejsce w terminie czternastu dni roboczych od daty podpisania umów, tj. od dnia 27.09.2022 r.
W związku z zawartymi w dniu dzisiejszym umowami, udział Emitenta w spółce FWC zmniejsza się o 3,3 pkt proc., tj. z 98,4% akcji do 95,1%. Własność sprzedanych akcji przejdzie na Kupujących z chwilą wpisu zmiany własności akcji do rejestru akcjonariuszy.
W sytuacji gdy ostatni z uczestników Programu zdecyduje się na jego realizację udział Emitenta w spółce FWC zmniejszy się dodatkowo o 0,6 pkt p.p., tj. z 95,1% do 94,5% akcji tejże spółki.
Akcje FWC kupione przez uczestników Programu, nie mogą być przez nich zbyte w jakikolwiek sposób, bez zgody FWC, w okresie od daty zawarcia umów do dnia 30.09.2024 r. Ponadto, gdy Emitent będzie sprzedawał akcje FWC, w ilości stanowiącej nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby posiadanych akcji FWC, Kupujący będą uprawnieni do przyłączenia się do takiej sprzedaży akcji FWC na takich samych warunkach sprzedaży, jakie Emitent będzie miał ustalone z nabywcą akcji FWC (Prawo przyłączenia do sprzedaży akcji). Dodatkowo, Kupujący będą zobowiązani do sprzedaży posiadanych akcji FWC, na żądanie Spółki, podmiotowi wskazanemu przez Spółkę, w przypadku, gdy Emitent będzie sprzedawał akcje FWC, w ilości stanowiącej nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby posiadanych akcji FWC, a nabywca akcji będzie zainteresowany także kupnem akcji FWC, posiadanych przez uczestników Programu (Prawo przymuszenia do sprzedaży akcji). Powyższe odbędzie się na takich samych warunkach sprzedaży, jakie Emitent będzie miał ustalone z podmiotem nabywającym akcje FWC.
W każdym zamierzonym przypadku sprzedaży akcji FWC, z zastrzeżeniem wymienionych powyżej Prawa przyłączenia do sprzedaży akcji i Prawa przymuszenia do sprzedaży akcji, Emitentowi przysługuje prawo pierwokupu akcji FWC przeznaczonych do zbycia (Prawo pierwokupu).

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.