Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
MAGNA POLONIA SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr
2022-09-23 11:20:05
zapisz powrót
Komunikat
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021 dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży 2 817 2 444 607 537 Pozostałe przychody operacyjne 694 2 882 149 634 Przychody finansowe 1 044 1 293 225 284 Zyska/Strata z działalności operacyjnej -1 376 565 -296 124 Zysk/Strata brutto -1 061 1 190 -229 262 Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej -995 838 -214 184 Zyska/Strata netto ogółem -995 838 -214 184 Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy -752 446 -162 98 Całkowity dochód netto -995 838 -214 184 Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy -752 446 -162 98 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 143 -3 787 -246 -833 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 477 -579 103 -127 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 2 814 -5 619 Przepływy pieniężne netto, razem -690 -1 552 -149 -341 Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) -0,05 0,03 -0,01 0,01 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021 Aktywa razem 36 186 37 605 7 731 8 176 Zobowiązania razem 5 737 6 157 1 226 1 339 Zobowiązania długoterminowe 265 227 57 49 Zobowiązania krótkoterminowe 5 472 5 930 1 169 1 289 Kapitał własny 30 449 31 448 6 505 6 837 Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 27 571 28 327 5 890 6 159 Kapitał akcyjny 13 922 13 922 2 974 3 027 Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975 Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975 Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,98 2,03 0,42 0,44 dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 226 229 49 50 Pozostałe przychody operacyjne 588 102 127 22 Przychody finansowe 433 47 608 93 10 470 Zysk/Strata brutto 7 33 762 2 7 425 Zysk/Strata netto ogółem -23 35 615 -5 7 832 Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy -23 35 615 -5 7 832 Całkowity dochód netto -23 35 615 -5 7 832 Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy -23 35 615 -5 7 832 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -900 -776 -194 -171 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 732 262 158 58 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 105 492 23 108 Przepływy pieniężne netto, razem -63 -22 -14 -5 Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,00 2,56 0,00 0,56 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021 Aktywa razem 49 233 49 722 10 519 10 811 Zobowiązania razem 1 870 2 336 400 508

Lista plików

Plik Pobierz
1663924809-6906.pdf pobierz plik
1663924809-6872.pdf pobierz plik
1663924809-325.pdf pobierz plik
1663924810-4750.pdf pobierz plik
1663924810-7199.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.