Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
FERRUM SA (31/2022) Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.
2022-09-23 10:48:02
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 23 września 2022 r., w związku z zakończeniem w tym samym dniu procesu agregacji danych finansowych realizowanym na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 r., podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych.
Jednostkowe przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły za I półrocze 2022 r. ok. 470.830 tys. zł i były wyższe o ok. 165.974 tys. zł tj. o ok. 54% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wpływ na osiągnięte przychody ze sprzedaży miały m.in. realizowane w okresie sprawozdawczym dostawy do OGP Gaz - System S.A. w ramach umowy częściowej, o której informowano raportami bieżącymi nr 14/2021 i 12/2022, tj. dostawy rur stalowych dla gazociągu Gustorzyn - Wronów zamówienie 2. Zysk ze sprzedaży (rozumiany jako zysk brutto ze sprzedaży pomniejszony o koszty zarządu oraz sprzedaży) wyniósł w omawianym okresie ok. 24.793 tys. zł w porównaniu do zysku w kwocie 15.483 tys. zł za analogiczny okres roku ubiegłego. W I półroczu 2022 r. Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie ok. 18.056 tys. zł wyższy o ok. 3.887 tys. zł od zysku operacyjnego osiągniętego za I półrocze 2021 r. Na poziomie wyniku netto Emitent za I półrocze 2022 r. osiągnął zysk w kwocie ok. 7.781 tys. zł, jednak w związku z wyższymi kosztami finansowymi spowodowanymi m.in. wzrostem stóp procentowych był on niższy o ok. 1.514 tys. zł od zysku netto za I półrocze 2021 r.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za I półrocze 2022 r. wyniosły ok. 515.429 tys. zł, co stanowiło wzrost o ok. 171.718 tys. zł tj. o ok. 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. W porównaniu z I półroczem 2021 r. Grupa Kapitałowa FERRUM ("Grupa") odnotowała wzrost zysku ze sprzedaży z poziomu 17.230 tys. zł do poziomu ok. 26.074 tys. zł. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł za I półrocze 2022 r. ok. 19.594 tys. zł i był wyższy o ok. 3.403 tys. zł od zysku operacyjnego za I półrocze 2021 r. Na poziomie wyniku netto za I półrocze 2022 r. Grupa osiągnęła zysk w kwocie ok. 8.090 tys. zł, jednak w związku z wyższymi kosztami finansowymi spowodowanymi m.in. wzrostem stóp procentowych był on niższy o ok. 1.664 tys. zł od skonsolidowanego zysku netto za I półrocze 2021 r.
Jednocześnie Emitent informuje, że powyższe wstępne dane finansowe zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki oraz przy założeniu niewystąpienia w toku dalszych prac nad sprawozdaniami finansowymi okoliczności skutkujących koniecznością dokonania istotnych jednorazowych operacji o charakterze księgowym.
Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową FERRUM za I półrocze 2022 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 września 2022 r.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.