Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
LENA LIGHTING SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr
2022-09-23 08:10:04
zapisz powrót
Komunikat
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 81 339 67 189 17 520 14 678 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 369 5 008 1 372 1 094 Zysk (strata) brutto 6 150 4 689 1 325 1 024 Zysk (strata) netto 4 828 3 773 1 040 824 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 384 -673 1 806 -147 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 666 -5 793 -574 -1 266 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 418 -6 974 -1 167 -1 524 Przepływy pieniężne netto, razem 300 -13 440 65 -2 936 Aktywa, razem 137 972 114 630 29 477 24 923 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34 857 19 191 7 447 4 173 Zobowiązania długoterminowe 2 587 2 047 553 445 Zobowiązania krótkoterminowe 32 270 17 144 6 894 3 727 Kapitał własny 103 115 95 439 22 030 20 750 Kapitał zakładowy 1 244 1 244 266 270 Liczba akcji (w szt.) 24 875 050 24 875 050 24 875 050 24 875 050 Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,41 0,55 0,09 0,12 Rozwodniony zysk (strata)zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,41 0,55 0,09 0,12 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,15 3,84 0,89 0,85 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,15 3,84 0,89 0,85 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,10 0,30 0,02 0,07

Lista plików

Plik Pobierz
1663913405-909.pdf pobierz plik
1663913405-1263.pdf pobierz plik
1663913405-2052.pdf pobierz plik
1663913405-2905.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.