Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
RAFAKO SA (62/2022) Otrzymanie przez Emitenta arbitrażowego wyroku częściowego, dotyczącego sporu w przedmiocie umowy na "Budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem, składającego się z kotłów ze złożem fluidalnym, instalacji składowania i podawania
2022-08-05 23:30:01
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: (i) numer 28/2016 z dnia 29 września 2016 roku informującego o zawarciu z UAB VILNIAUS KOGENERACIN JGAIN ("Zamawiający") znaczącej umowy warunkowej na "Budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem, składającego się z kotłów ze złożem fluidalnym, instalacji składowania i podawania biopaliwa oraz systemu oczyszczania spalin" w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie ("Umowa"), (ii) numer 53/2020 z dnia 5 października 2020 roku informującego o złożeniu Zamawiającemu przez Emitenta notyfikacji "notice of impossibility / termination", (iii) numer 54/2020 z dnia 6 października 2020 roku informującego o otrzymaniu przez Emitenta oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, (iv) numer 55/2020 z dnia 8 października 2020 roku informującego o złożeniu przez Zamawiającego do KUKE Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ("KUKE") oraz Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ("Generali") żądań wypłaty z gwarancji należytego wykonania Umowy w łącznej wysokości 14.965.000,00 EUR, (v) numer 57/2020 z dnia 20 października 2020 roku informującego o otrzymaniu przez Emitenta od KUKE przedsądowego wezwania do zapłaty sumy gwarancyjnej w wysokości 11.972.000,00 EUR w związku z wypłatą przez KUKE na rzecz Zamawiającego sumy gwarancyjnej w wysokości 11.972.000,00 EUR, (vi) numer 62/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku informującego o otrzymaniu przez Emitenta od Generali wezwania do zapłaty sumy gwarancyjnej w wysokości 2.993.000,00 EUR w związku z wypłatą przez Generali na rzecz Zamawiającego sumy gwarancyjnej w wysokości 2.993.000,00 EUR, a także (iv) numer 7/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku informującego o rozpoczęciu negocjacji w zakresie polubownego rozwiązania sporu powstałego na gruncie Umowy równolegle do trwającego postępowania arbitrażowego z powództwa Emitenta przeciwko Zamawiającemu, niniejszym podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 5 sierpnia 2022 roku Emitent otrzymał wyrok częściowy z dnia 5 sierpnia 2022 roku wydany przez sąd polubowny - trybunał arbitrażowy działający na podstawie regulaminu arbitrażowego Instytutu Arbitrażowego Sztokholmskiej Izby Handlowej (Arbitration Instuutute of the Stockholm Chamber of Commerce) w sprawie o sygn. akt V 2020/119 ("Wyrok" i "Sąd").
Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż jak wskazano powyżej, Wyrok ma charakter wyroku częściowego, rozstrzygającego o części wskazanych poniżej zagadnień, posiadając jednocześnie cechy wyroku wstępnego, rozstrzygając o zasadzie odpowiedzialności, co dotyczy w szczególności zagadnień z punktu 7 i 10 poniżej - zagadnienia te, będą przedmiotem wyroku końcowego, który zostanie wydany przez Sąd w dalszym toku przedmiotowego postępowania.
Na mocy Wyroku rozstrzygnięto, iż:
1. Umowa nie była nieważna, czy też niewykonalna, a także, że nie istniał stan istotnego naruszenia Umowy przez Zamawiającego, a w konsekwencji Emitent nie był uprawniony do odstąpienia od niej w dniu 5 października 2020 roku;
2. w dniu 6 października 2020 roku Zamawiający był uprawniony do odstąpienia od Umowy, na podstawie wskazanych w Wyroku postanowień Umowy;
3. podpisany przez Emitenta w dniu 4 lutego 2020 roku protokół przejęcia wykonanych prac, jest nieważny;
4. Zamawiający jest uprawniony do otrzymania od Emitenta dokumentacji wyspecyfikowanej w Wyroku, związanej z Umową, a w konsekwencji nakazano Emitentowi wydanie tej dokumentacji Zamawiającemu;
5. Zamawiający jest uprawniony do kar umownych z tytułu opóźnienia Emitenta w wykonaniu prac będących przedmiotem Umowy;
6. w dniu 6 października 2020 roku Zamawiający był uprawniony do tego, by żądać od KUKE i Generali wypłat z gwarancji - o których mowa w raportach bieżących Emitenta numer 57/2020 z dnia 20 października 2020 oraz numer 62/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku - a w konsekwencji oddalono roszczenie Emitenta o zwrot tych kwot, wypłaconych przez KUKE i Generali na rzecz Zamawiającego;
7. Emitent ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność cywilną o charakterze odszkodowawczym, jednak bez rozstrzygnięcia w Wyroku o tym, czy Zamawiający poniósł szkodę, wysokości tej szkody, a także zakresu, w którym miałaby zostać naprawiona przez Emitenta w ramach odszkodowania, pozostawiając te zagadnienia do rozstrzygnięcia w wyroku końcowym;
8. Emitent nie jest uprawniony do powoływania się na postanowienia Umowy limitujące jego odpowiedzialność (ograniczające zakres odpowiedzialności);
9. wszelkie pozostałe roszczenia oraz roszczenia wzajemne, zastrzeżenia i zarzuty, co do których strony wnosiły, by Sąd rozstrzygnął o nich na obecnym etapie postępowania, zostają odrzucone;
10. rozstrzygnięcie o kosztach postępowania nastąpi w wyroku końcowym.
Zarząd Emitenta nadmienia, w kontekście punktu 6. powyżej, iż rozstrzygnięcie Wyroku w tej materii nie skutkuje koniecznością zapłaty przez Emitenta na rzecz Zamawiającego, bowiem wypłata przez KUKE i Generali na rzecz Zamawiającego miała już miejsce, o czym poinformowano w raportach bieżących Emitenta numer 57/2020 z dnia 20 października 2020 oraz numer 62/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku. Jednocześnie, Emitent podtrzymuje stanowisko wyrażone w tych raportach, iż wierzytelności KUKE oraz Generali wobec Emitenta, a związane z wypłatą na rzecz Zamawiającego, są objęte prawomocnie zatwierdzonym układem zawartym w postępowaniu restrukturyzacyjnym Emitenta.
Nadto, Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż w zakresie, w którym w Wyroku rozstrzygnięto daną kwestię - bez zastrzeżenia, iż będzie ona przedmiotem wyroku końcowego, Wyrok jest ostateczny (jako wyrok sądu arbitrażowego). Emitentowi przysługuje jednak prawo wniesienia skargi o uchylenie Wyroku, jako wyroku sądu polubownego, do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie (Svea Court of Appeal in Stockholm) lub żądania ustalenia, że Wyrok jest nieważny. Emitent podejmie decyzję o wniesieniu odpowiedniego środka lub odstąpieniu od jego wnoszenia, po szczegółowym przeanalizowaniu uzasadnienia Wyroku.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.