Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
KCI SA (12/2022) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI SA oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 23.06.2022 r. (do ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia)
2022-06-23 20:11:01
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd KCI S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje informację, iż:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ KCI SA) podjęło uchwałę o przerwie w obradach do dnia 5 lipca 2022 roku do godz. 8:00. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 5 lipca 2022 roku o godz. 08:00. Wznowienie obrad obędzie się w Warszawie, w lokalu przy ulicy Złotej nr 59 (pięćdziesiąt dziewięć), 6 (szóste) piętro, wejście LUMEN od ul. Złotej.
2. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez ZWZ KCI S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r. do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.
3. Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do chwili ogłoszenia przerwy nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z pierwszej części Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2022 r. nie zgłoszono sprzeciwów.
4. Na ZWZ KCI S.A. stawiło się 5 akcjonariuszy, posiadających 43.040.265 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, z czego 43.040.261 akcji i głosów, stanowiących 99,99% należy do podmiotów zależnych pośrednio i bezpośrednio od Pana Grzegorza Hajdarowicza.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików

Plik Pobierz
1656007861-9076.pdf pobierz plik