Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
OPONEO.PL SA (3/2022) Informacja o nabyciu przez OPONEO.PL S.A. akcji własnych
2022-01-14 21:42:02
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2021 roku i w związku z uchwałą z dnia 10 listopada 2021 roku podjętą przez Zarząd Spółki, dotyczących programu odkupu akcji własnych, Spółka nabyła za pośrednictwem mBank S.A. podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:
?w dniu 10 stycznia 2022 roku 2 155 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 62,99 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa złote 99/100). Akcje nabyte 10 stycznia 2022 roku stanowią 0,015% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2 155 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,015% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
?w dniu w dniu 11 stycznia 2022 roku 2 168 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 63,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy złote 00/100). Akcje nabyte 11 stycznia 2022 roku stanowią 0,016% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2 168 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,016% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
?w dniu 12 stycznia 2022 roku 2 177 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 63,08 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy złoty 08/100). Akcje nabyte 12 stycznia 2022 roku stanowią 0,016% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2 177 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,016% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
?w dniu 13 stycznia 2022 roku 1 438 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 63,48 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy złote 48/100). Akcje nabyte 13 stycznia 2022 roku stanowią 0,010% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 1 438 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,010% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
?w dniu 14 stycznia 2022 roku 2 067 akcji własnych (ISIN: PLOPNPL00013) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, po średniej, jednostkowej cenie nabycia 63,08 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy złote 08/100). Akcje nabyte 14 stycznia 2022 roku stanowią 0,015% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2 067 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,015% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Na dzień 14 stycznia 2022 roku Spółka posiada łącznie 53 456 akcji własnych stanowiących 0,38% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 53 456 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.
Wszystkie w/w akcje własne zostały nabyte w ramach realizacji Programu odkupu akcji własnych, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.
Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniach 10-14 stycznia 2022 roku.
Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Lista plików

Plik Pobierz
1642192922-3043.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Logowanie
Załóż darmowe konto
Za darmo przez 14 dni
Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.