Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
MIRACULUM SA (90/2021) Zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, umowy wzajemnego potrącenia wierzytelności i umowy zastawu rejestrowego
2021-10-22 15:56:02
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że Spółka w dniu 22 października 2021 roku zawarła z Panem Leszkiem Kordkiem, członkiem Rady Nadzorczej Spółki, umowę pożyczki.
Na mocy umowy pożyczki Pan Leszek Kordek zobowiązał się do udzielenia Spółce w terminie do dnia 23 października 2021 roku pożyczki w kwocie 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych. Stopa oprocentowania pożyczki wynosi 5% w skali roku. Umowa pożyczki została zawarta na okres do dnia 23 października 2023 roku. Odsetki od pożyczki będą płatne kwartalnie, z dołu.
Zgodnie z warunkami Umowy pożyczki wypłata pożyczki zostanie dokonana poprzez wzajemne potrącenie wierzytelności przysługującej pożyczkodawcy (będącemu jednocześnie obligatariuszem Spółki) wierzytelności do pożyczkobiorcy z tytułu wykupu obligacji serii S1 w kwocie 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych z wierzytelnością pożyczkobiorcy do pożyczkodawcy z tytułu wypłaty kwoty pożyczki.
W wykonaniu wyżej wskazanego zapisu, w dniu 22 października 2021 roku Spółka i Pan Leszek Kordek zawarli Umowę wzajemnego potracenia wierzytelności.
Zgodnie z Umową wzajemnego potracenia wierzytelności, ze skutkiem na dzień 23 października 2021 roku, jej Strony dokonują wzajemnego potrącenia wierzytelności jaka przysługuje Panu Leszkowi Kordkowi wobec Spółki w kwocie wysokości 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych z tytułu obowiązku wykupu przez Spółkę obligacji serii S 1 oraz wierzytelności Spółki wobec Pana Leszka Kordka z tytułu wypłaty pożyczki w wysokości 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych, na podstawie Umowy Pożyczki, o której mowa powyżej.
Pożyczka, o której mowa powyżej została zabezpieczona zastawem rejestrowym na grupie praw do znaków towarowych "WARS" na podstawie odrębnej umowy zastawu rejestrowego zawartej pomiędzy Spółką a Panem Leszkiem Kordkiem w dniu 22 października 2021 roku.
Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych. Przedmiot zastawu jest już obciążony prawami osób trzecich, zastaw został ustanowiony na rzecz administratora zastawu Jamorski i Partnerzy Radcowie Prawni, jako zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy Obligacji serii S1, o którego wpisie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 92/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku. Zastawca zobowiązał się zapewnić dokonanie wpisu przedmiotowego zastawu na kolejnym miejscu tj. po wpisanym już ww. zastawie rejestrowym.
Pozostałe postanowienia Umowy pożyczki, Umowy wzajemnego potracenia wierzytelności ani Umowy zastawu rejestrowego nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa pożyczki, Umowa wzajemnego potracenia wierzytelności ani Umowa zastawu rejestrowego nie zawierają kar umownych, nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Logowanie
Załóż darmowe konto
Za darmo przez 14 dni
Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.