Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
POLENERGIA SA (43/2018) Przystąpienie przez spółkę zależną do realizacji planu inwestycyjnego
2018-11-22 17:41:01
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent") działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.), niniejszym informuje, że w dniu 22 listopada 2018 r. powziął wiadomość o podjęciu przez spółkę zależną - Polenergia Dystrybucja sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie - po uzyskaniu przez tę spółkę wymaganych zgód korporacyjnych oraz po uzyskaniu finansowania dłużnego - decyzji o przystąpieniu do realizacji planu inwestycyjnego na lata 2019-2022.
Plan inwestycyjny przewiduje realizację inwestycji w zakresie zaprojektowania i wybudowania infrastruktury elektroenergetycznej służącej do zasilenia nowych obiektów i odbiorców, głównie w odniesieniu do osiedli mieszkaniowych. Łączna kwota nakładów niezbędnych do realizacji tego planu to 50,7 mln złotych.
Realizacja planu inwestycyjnego zostanie sfinansowana w części ze środków własnych Polenergia Dystrybucja sp. z o. o., oraz w drodze finansowania dłużnego na kwotę 33,65 mln złotych uzyskanego na podstawie umowy kredytu zawartej przez Polenergia Dystrybucja sp. z o. o. z bankiem ING Bank Śląski S.A. w dniu 21 listopada 2018 r. Kredyt jest oprocentowany według stawki zmiennej opartej o WIBOR 3M, powiększonej o marżę określoną w umowie kredytu. Przewidziana została dwuletnia karencja w spłacie kredytu, po upływie której kredyt będzie amortyzowany w okresach kwartalnych, zaś ostateczny termin spłaty kredytu to listopad 2027 r.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.