Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
GPPI SA (18/2018) Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2018-11-22 17:14:02
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd GPPI S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Poznaniu, informuje, iż w dniu 19 listopada 2018 roku wpłynęło do Spółki żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego - PRMO Sp. z o.o. - dotyczące umieszczenia spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 10 grudnia 2018 roku, o punkty obejmujące:
1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii F, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku alternatywnym i ich dematerializacji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki.
4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
W ramach projektu uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki, akcjonariusz zaproponował nowe brzmienie § 8 ust. 3 i ust. 5 Statutu Spółki:
dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 3 Statutu:
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
nowe brzmienie § 8 ust. 3 Statutu:
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu.
dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 5 Statutu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w celu rozpatrzenia spraw wymagających natychmiastowego rozpoznania z inicjatywy własnej, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie minimum 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.
nowe brzmienie § 8 ust. 5 Statutu:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w celu rozpatrzenia spraw wymagających natychmiastowego rozpoznania z inicjatywy własnej, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie minimum 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.
Przedmiotowe żądania wraz z projektami uchwał i zaktualizowanymi dokumentami stanowią załącznik do niniejszego raportu.
W związku z tym żądaniem Zarząd GPPI S.A. uzupełnił porządek obrad o uchwały proponowane przez Akcjonariusza nadając im w porządku obrad numery 6a, 12a oraz 17 i 19, zmieniając odpowiednio numerację innych uchwał.
Zaktualizowany porządek obrad przedstawiono poniżej.
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii F, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
6a. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii F, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku alternatywnym i ich dematerializacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii G, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A1 z prawem objęcia akcji serii H oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A1.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku alternatywnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
12a. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 15.11.2007 r. do 31.12.2008 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za lata ubiegłe.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za lata ubiegłe.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego lub w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22. Wolne głosy i wnioski.
23. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.