Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
SUMMA LINGUAE SA (37/2018) Zawarcie umowy zastawu zwykłego oraz zastawu rejestrowego przez spółkę zależną
2018-11-22 16:14:01
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), informuje, że w dniu 22 listopada 2018 r. powziął wiadomość o zawarciu w dniu 21 listopada 2018 r. przez spółkę zależną Mayflower Language Services Pvt. Ltd. z siedzibą w Bengaluru ("Mayflower") z eM64 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie ("Pożyczkodawca") umowy zastawu zwykłego oraz zastawu rejestrowego ("Umowa"). Zastawy będą stanowić zabezpieczenie spłaty pożyczki, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2018 z dnia 16 listopada 2018 r.
Zgodnie z postanowieniami Umowy, Mayflower, jako zastawca, ustanawia na rzecz Pożyczkodawcy zastaw rejestrowy na 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki będących własnością Mayflower o łącznej wartości nominalnej 19.000,00 (dziewiętnaście tysięcy) złotych ("Akcje Spółki") - "Zastaw Rejestrowy".
Zastaw Rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 3.750.000,00 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
W ramach Umowy, Mayflower zobowiązała się, m.in. że od momentu powstania Zastawu Rejestrowego nie dokona ani zbycia, ani obciążenia jakichkolwiek Akcji Spółki, chyba że uzyska uprzednią pisemną zgodę Pożyczkodawcy. W okresie obowiązywania Zastawu Rejestrowego w przypadku, gdy wierzytelność Pożyczkodawcy stanie się wymagalna, może on zaspokoić się w całości lub w części z zabezpieczenia w postaci Zastawu Rejestrowego, według swojego wyboru w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego, lub poprzez przejęcie Akcji Spółki na własność, zgodnie z art. 22 Ustawy o Zastawie Rejestrowym.
Niezależnie od Zastawu Rejestrowego, Mayflower ustanowiła na rzecz Pożyczkodawcy zastaw zwykły na Akcjach Spółki, który wygaśnie z dniem uprawomocnienia się postanowienia o wpisie Zastawu Rejestrowego do rejestru zastawów - "Zastaw Zwykły".
Zgodnie z postanowieniami Umowy, w okresie obowiązywania Zastawu w przypadku, gdy wierzytelność Pożyczkodawcy stanie się wymagalna, Pożyczkodawca może zaspokoić się w całości lub w części z zabezpieczenia w postaci Zastawu Zwykłego w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego.
W ramach Umowy, Mayflower zobowiązała się również, że w przypadku objęcia przez nią akcji Spółki, które zostaną wyemitowane po dniu zawarcia Umowy ("Nowe Akcje Spółki"), Mayflower ustanowi na rzecz Pożyczkodawcy zastaw zwykły i rejestrowy na Nowych Akcjach Spółki.
W dniu 21 listopada 2018 r. Mayflower złożyła oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 6 KPC do kwoty 3.750.000,00 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych w z związku z Umową.
Wartość Akcji Spółki w aktywach Mayflower na dzień 30.09.2018 roku wynosi 818.171,29 zł. Akcje Spółki stanowią 6,4% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do głosów, które stanowią 4,8% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Akcje Spółki, będące przedmiotem zastawów, zostały uznane za aktywa istotne ze względu na fakt, iż ich wartość księgowa przekracza kryterium istotności wskazane w Polityce Informacyjnej opublikowanej w raporcie bieżącym nr 2/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.