Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
PATENTUS SA (30/2018) Wybór biegłego rewidenta.
2018-11-22 11:33:01
zapisz powrót
Komunikat
Zgodnie z §5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PATENTUS S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 listopada 2018 roku powziął informację o powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w dniu 19.11.2018 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta.
Rada Nadzorcza działając na podstawie § 16 pkt. 3.8 Statutu Spółki, oraz po rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A oraz stosując zapisy art. 66 ust. 5a ustawy 29 września 1994r. o rachunkowości, dokonała wyboru firmy: Przedsiębiorstwo Usługowe "Book-Keeper" Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedziba w Bielsku-Białej jako właściwą do:
1) opracowania raportów z przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za okresy od 01.01.2019r. do 30.09.2019r. oraz 01.01.2020r. do 30.06.2020r. przygotowanych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, Krajowymi standardami rewizji finansowej, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
2) szczegółowego przedstawienia i omówienia z kierownictwem lub przedstawicielami Spółki wyników badań oraz wniosków z nich wynikających;
3) opracowania sprawozdania z badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 roku oraz 01.01.2020r. do 31.12.2020r. przygotowanych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, Krajowymi standardami rewizji finansowej, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
4) szczegółowego przedstawienia i omówienia z kierownictwem lub przedstawicielami Spółki wyników badań oraz wniosków z nich wynikających.
Podstawowym powodem, który przemawiał za wyborem tej firmy jest fakt, iż posiada ona 30 letnie doświadczenie oraz 350 zbadanych sprawozdań finansowych jednostek z różnych branż i gałęzi gospodarki. Wybrana firma przeprowadziła audyty jednostkowych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych jak i sprawozdania jednostek wielozakładowych. Świadczyła usługi na rzecz jednostek notowanych na GPW, a to jeden z głównych elementów przemawiający za wyborem tej firma audytorska. Przeprowadziła półroczne badanie jednostkowe oraz skonsolidowane Spółki w roku 2016, 2017 oraz 2018 oraz roczne za 2016 oraz 2017 rok. Przeprowadzi również roczne badanie Spółki sprawozdań za 2018 rok. Należy nadmienić, iż w/w firma znajduje się w obszarze pod który podlega PATENTUS S.A., tj. Urzędowi Skarbowemu w Bielsku Białej.
Oferta zawiera następujące pozycje: przeprowadzenie przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych za lata 2019 oraz 2020, zgodnie z normami prawa polskiego, w wyniku którego sporządzone zostaną: raporty z przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za okresy od 01.01.2019r. do 30.09.2019r. oraz 01.01.2020r. do 30.06.2020r.,przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, Krajowymi standardami rewizji finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów; szczegółowe przedstawienie i omówienia z kierownictwem lub przedstawicielami Spółki wyników badań oraz wniosków z nich wynikających; sprawozdania z badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 roku oraz 01.01.2020r. do 31.12.2020r. przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, Krajowymi standardami rewizji finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, szczegółowe przedstawienie i omówienie z kierownictwem lub przedstawicielami Spółki wyników badań oraz wniosków z nich wynikających. Spółka Book - Keeper w swojej ofercie przedstawiła,iż jest ona zobligowana do przestrzegania powszechnie obowiązujących standardów oraz norm wykonywania zawodu. Jedną z najważniejszych dla niej dyrektyw jest przekonanie, że każdy klient wymaga indywidualnego podejścia i uwzględnienia charakteru prowadzonej działalności.
Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.