Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ATLAS ESTATES LIMITED (8/2018) Zbycie aktywów o znacznej wartości
2018-11-22 11:24:01
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zbycie aktywów o znacznej wartości
Raport bieżący nr 8/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku
Rada Dyrektorów spółki Atlas Estates Limited z siedzibą w Guernsey ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2018 r. została zawarta przedwstępna umowa warunkowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego ("Umowa") niezabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 59, oznaczonej jako działka nr 59/10, z obrębu 60104, o obszarze 2740 m kw, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA4M/00382291/2 ("Nieruchomość") wraz z powiązanymi prawami, w tym z pozwoleniem na budowę. Umowa została zawarta pomiędzy spółką zależną od Spółki - HPO AEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna z siedzibą w Warszawie ("Sprzedający") a "GGH Atlas Tower Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie ("Kupujący"). Kupujący oraz Sprzedający nie są podmiotami powiązanymi.
Cena za sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości wraz powiązanymi prawami wynosi 147.000.000 złotych i będzie powiększona o VAT.

Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości wraz z prawami powiązanymi nastąpi pod warunkiem niewykonania przez Prezydenta m. st. Warszawy ustawowego prawa pierwokupu Nieruchomości. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Umowie, zawarcie umowy warunkowej przeniesienia prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości nastąpi w dniu 5 września 2019 r.
Spółka podjęła decyzję o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości ponieważ skala przedsięwzięcia związanego z zabudową Nieruchomości przewyższa możliwości inwestycyjne grupy Atlas Estates.
Umowa została uznana za znaczącą ponieważ jej wartość przekracza 15% kapitałów własnych Spółki.
Jednocześnie Rada Dyrektorów Spółki informuje o podpisaniu w dniu 22 listopada 2018 r. listu intencyjnego pomiędzy spółkami zależnymi od Spółki - Properpol Sp. z o.o. oraz CAA Finance Sp. z o.o. a Kupującym na sprzedaż (i) udziału we współwłasności wielkostanowiskowego garażu podziemnego dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA4M/00424141/3 oraz (ii) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 63, oznaczonej jako działka nr 66, z obrębu 60104 o obszarze 1,892 m kw., dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA4M/00422440/5 wraz z wybudowanym garażem podziemnym.
Łączna cena za sprzedaż powyższych praw wynosi 21.125.000 PLN powiększone o VAT.
Podstawa prawna: Artykuł 17 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Lista plików

Plik Pobierz
1542882241-3789.pdf pobierz plik
1542882242-3331.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.