Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
WORK SERVICE SA (73/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał.
2018-11-22 10:02:03
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 22 listopada 2018 r. zapoznał się z wiadomością e-mail z dnia 21 listopada 2018 r., otrzymaną od akcjonariusza - Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, zawierającą załącznik w postaci pisma z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 14 grudnia 2018 r. następującej sprawy:
1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Wraz z żądaniem, akcjonariusz przedłożył następujące projekty uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczące ww. punktu porządku obrad:
Projekt 1
Uchwała nr___/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Work Service S.A. z dnia 14 grudnia 2018 roku
w przedmiocie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
$1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Work Service Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie $ 10 ust. 1 pkt e) Statutu Spółki, niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej - Pana ..................
$2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
$3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Projekt 2
Uchwała nr___/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Work Service S.A. z dnia 14 grudnia 2018 roku
w przedmiocie: powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki
$1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Work Service Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie $ 10 ust. 1 pkt e) i $ 12 ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki — Pana/Panią .........................
$2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
$3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Wskutek zgłoszenia przedmiotowego żądania, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie określenia łącznej wartości nominalnej warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Żądanie akcjonariusza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.
Załącznik nr 1 - Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Lista plików

Plik Pobierz
1542877325-9686.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.