Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ŚLĄSKIE KAMIENICE SA (37/2018) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego
2018-11-22 09:41:04
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 20 listopada 2018 roku wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą w dniu 22 czerwca 2018 roku uchwałą Zarządu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii I i zmiany Statutu Spółki.
W związku z powyższym, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 21.780 zł (dwadzieścia jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych), tj. z kwoty 1.041.946,40 zł (jeden milion czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych i czterdzieści groszy) do kwoty 1.063.726,40 zł (jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć zło-tych i czterdzieści groszy).
Poprzednia treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:
„§3
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.041.946,40 zł (jeden milion czterdzieści jeden tysięcy dzie-więćset czterdzieści sześć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na:
a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
d) 204.000 (dwieście cztery tysiące) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
e) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
g) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
h) 515.464 (pięćset piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”
Mając na uwadze powyższe, po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„§3.
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.063.726,40 zł (jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na:
a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
d) 204.000 (dwieście cztery tysiące) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
e) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
g) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
h) 515.464 (pięćset piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
i) 217.800 (dwieście siedemnaście tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”
Ponadto, w § 3 Statutu dodano ust. 2e w następującym brzmieniu:
„2e. Akcje serii I zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.”
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Lista plików

Plik Pobierz
1542876064-6158.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.