Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
Komunikat o zmianie ceny akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Berling SA
2018-11-22 09:26:01
zapisz powrót
Komunikat
Spółka Berling S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”), DAO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („DAO”), Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKTON” z siedzibą w Wilkowicach („ARKTON”) i Berling Promotions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („BP”) (łącznie “Wzywający”) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
w Warszawie jako podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 5 października 2018 roku przez Wzywających, zmienionego komunikatem z dnia 12 października 2018 r. oraz komunikatem z dnia 24 października 2018 r. (dalej “Wezwanie”), niniejszym informują, że zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. poz. 1748), Wzywający podjęli decyzję o zmianie z dniem 22 listopada 2018 r. określonej w pkt 9 Wezwania ceny, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, z 3,70 zł (słownie: trzy złote siedemdziesiąt groszy) na 3,90 zł (słownie: trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) za każdą akcję Spółki, w związku z czym pkt 9 Wezwania przyjmuje następujące brzmienie:
„Cena, za którą Podmioty Nabywające Akcje zobowiązują się nabyć Akcje wynosi 3,90 złotych za jedną Akcję („Cena Nabycia Akcji”). Wszystkie Akcje objęte wezwaniem są akcjami tego samego rodzaju i o tożsamych uprawnieniach (każda jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu).”
W związku z podwyższeniem ceny, po której będą nabywane akcje Spółki, odpowiedniemu podwyższeniu uległa również kwota zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
Wskazana powyżej podwyższona Cena Nabycia Akcji zostanie zapłacona za wszystkie akcje Spółki objęte zapisami w odpowiedzi na Wezwanie, w tym także za akcje Spółki objęte zapisami złożonymi przed dniem opublikowania niniejszej informacji.
PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCYCH/ PODMIOTÓW NABYWAJĄCYCH AKCJE:
W imieniu Spółki:
______________________________
Imię i nazwisko: Hanna Berling
Stanowisko: Prezes Zarządu
W imieniu DAO:
______________________________
Imię i nazwisko: Tomasz Berling
Stanowisko: Prezes Zarządu
W imieniu ARKTON:
______________________________
Imię i nazwisko: Hanna Berling
Stanowisko: Prezes Zarządu
W imieniu BP:
______________________________
Imię i nazwisko: Hanna Berling
Stanowisko: Prezes Zarządu

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU DOMU MAKLERSKIEGO:
W imieniu Domu Maklerskiego:
______________________________
Imię i nazwisko: Filip Paszke
Stanowisko: Dyrektor Domu Maklerskiego
______________________________
Imię i nazwisko: Piotr Rusiecki
Stanowisko: Zastępca Dyrektora Domu Maklerskiego

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.