Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QS
2018-11-22 07:31:03
zapisz powrót
Komunikat
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Przychody ze sprzedaży 67 872 47 815 15 957 11 233 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 847 3 090 434 726 Zysk (strata) brutto 517 2 832 122 665 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 619 2 317 146 544 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 4 030 4 188 947 984 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (588) (24) (138) (6) Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (4 710) (4 473) (1 107) (1 051) Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 268) (309) (298) (73) Aktywa razem 128 824 130 781 30 160 31 356 Zobowiązania długoterminowe 26 835 26 203 6 282 6 282 Zobowiązania krótkoterminowe 37 884 40 957 8 869 9 820 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 63 923 63 292 14 965 15 175 Kapitał zakładowy 5 617 5 617 1 315 1 347 Liczba akcji 4 680 496 4 680 496 4 680 496 4 680 496 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR) 0,13 0,50 0,03 0,12 Rozwodniony zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR) 0,13 0,50 0,03 0,12 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,66 13,52 3,20 3,24 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,66 13,52 3,20 3,24 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - - WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Przychody ze sprzedaży 2 703 3 130 635 735 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 189 (63) 44 (15) Zysk (strata) brutto 2 847 113 669 27 Zysk (strata) netto 2 807 83 660 19 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (2 229) (195) (524) (46) Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 248 681 58 160 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 2 015 (578) 474 (136) Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 34 (92) 8 (22) Aktywa razem 31 001 32 665 7 258 7 832 Zobowiązania długoterminowe 1 457 1 524 341 365 Zobowiązania krótkoterminowe 5 191 9 595 1 215 2 300 Kapitał własny 24 353 21 546 5 701 5 166 Kapitał zakładowy 5 617 5 617 1 315 1 347 Liczba akcji 4 680 496 4 680 496 4 680 496 4 680 496 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR) 0,60 0,02 0,14 0,00 Rozwodniony zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR) 0,60 0,02 0,14 0,00 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,20 4,60 1,22 1,10 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,20 4,60 1,22 1,10 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - -

Lista plików

Plik Pobierz
1542868263-5355.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.