Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA (21/2018) Informacja o zarejestrowaniu przez sąd zmiany statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
2018-10-01 16:44:03
zapisz powrót
Komunikat
Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż w dniu 12 września 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu (zarejestrowania) w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 8 czerwca 2018 r. Uchwałą nr 30/2018.
Zmiana Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. obejmuje nadanie treści § 18 ust. 1 pkt 2) Statutu następującego brzmienia:
"2) powołanie i odwołanie, w tajnym głosowaniu Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu Banku,"

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK