Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
SFINKS POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P
2018-10-01 00:13:04
zapisz powrót
Komunikat
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 85 856 89 955 20 251 21 179 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -809 831 -191 196 Zysk (strata) brutto -3 627 -1 306 -856 -307 Zysk (strata) netto -3 044 -1 163 -718 -274 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 626 4 716 2 035 1 110 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 090 -2 673 -965 -629 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 460 -6 004 -1 524 -1 414 Przepływy pieniężne netto, razem -1 924 -3 961 -454 -933 Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 139 804 131 717 32 053 31 580 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 135 837 124 979 31 144 29 965 Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 89 050 74 236 20 417 17 799 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 46 787 50 743 10 727 12 166 Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 967 6 738 910 1 615 Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 099 30 666 7 130 7 352 Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 099 512 30 666 180 31 099 512 30 666 180 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,10 -0,04 -0,02 -0,01 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 -0,04 -0,02 -0,01 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,13 0,22 0,03 0,05 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,12 0,21 0,03 0,05 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Lista plików

Plik Pobierz
1538345584-4354.pdf pobierz plik