Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
RUBICON PARTNERS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr
2018-09-30 22:16:04
zapisz powrót
Komunikat
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017 Grupa Kapitałowa Rubicon Partners Razem przychody z działalności operacyjnej 702 3 392 166 799 Razem koszty działalności operacyjnej (6 321) (2 327) (1 491) (548) Zysk (strata) na działalności operacyjnej (5 619) 1 065 (1 325) 251 Zysk (strata) przed opodatkowaniem (12 246) 417 (2 889) 98 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (12 019) 400 (2 835) 94 Zysk (strata) netto (12 019) 400 (2 835) 94 Inne całkowite dochody - - - - Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 241) (4 845) (293) (1 141) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11) 8 498 (3) 2 001 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 658 (799) 155 (188) Przepływy pieniężne netto, razem (594) 2 854 (140) 672 wg stanu nadzień 30.06.2018 oraz 31.12.2017 Aktywa trwałe, razem 13 454 18 383 3 085 4 407 Aktywa obrotowe, razem 8 664 11 589 1 986 2 779 Zobowiązania długoterminowe 2 681 2 857 615 685 Zobowiązania krótkoterminowe 19 304 15 887 4 426 3 809 Kapitał własny (aktywa netto) 133 11 228 30 2 692 Wyemitowany kapitał akcyjny 22 923 22 923 5 256 5 496 Liczba akcji wg stanu na dzień: 30.06.2018 oraz 31.12.2017 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,03 2,94 0,01 0,70 Średnia ważona liczba akcji 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500 Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) Okres porównawczy prezentuje zysk/stratę na akcję za okres 01.01. - 30.06.2017 r. (3,15) 0,10 (0,74) 0,02 Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) Okres porównawczy prezentuje zysk/stratę na akcję za okres 01.01. - 30.06.2017 r. (3,15) 0,10 (0,74) 0,02 Rubicon Partners Razem przychody z działalności operacyjnej 477 3 194 113 752 Razem koszty działalności operacyjnej (531) (790) (125) (186) Zysk (strata) na działalności operacyjnej (54) 2 404 (13) 566 Zysk (strata) przed opodatkowaniem (5 033) 2 153 (1 155) 507 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (4 993) 2 136 (1 145) 503 Zysk (strata) netto (4 993) 2 136 (1 145) 503 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 234 944 55 222 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (231) (494) (54) (116) Przepływy pieniężne netto razem 3 2 450 - 577 wg stanu nadzień 30.06.2018 oraz 31.12.2017 Aktywa trwałe 15 579 20 221 3 572 4 848 Aktywa obrotowe 1 610 2 593 369 622 Zobowiązania długoterminowe - 33 - 8 Zobowiązania krótkoterminowe 8 444 9 043 1 936 2 168 Kapitał własny (aktywa netto) 8 745 13 738 2 005 3 294 Wyemitowany kapitał akcyjny 22 923 22 923 5 256 5 496 Liczba akcji wg stanu na dzień: 30.06.2018 oraz 31.12.2017 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500 Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 2,29 3,60 0,52 0,86

Lista plików

Plik Pobierz
1538338564-8014.pdf pobierz plik
1538338564-4450.pdf pobierz plik
1538338565-154.pdf pobierz plik
1538338566-6241.pdf pobierz plik
1538338566-2446.pdf pobierz plik