Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
QUMAK SA (53/2018) Otrzymanie od Skarbu Państwa - 2 Regionalnej Bazy Logistycznej - wezwania do zapłaty w związku z rozliczeniem Kontraktu
2018-08-29 14:33:06
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Qumak S.A. (dalej jako Spółka lub Qumak) informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2018 r. do Spółki wpłynęło wezwanie Skarbu Państwa - 2 Regionalnej Bazy Logistycznej (dalej jako "Zamawiający") do zapłaty kary umownej w kwocie 3 131 429,79 zł z tytułu opóźnienia w realizacji umowy z dnia 21.11.2016 roku, której przedmiotem było zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie operacyjne lotniskowych automatycznych systemów pomiarów meteorologicznych (AWOS) na określonych w umowie lotniskach wojskowych oraz systemu monitorowania AWOS (dalej "Kontrakt").
Realizacji Kontraktu została zakończona i potwierdzona podpisaniem przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Kontraktu, w związku z czym Spółka w dniu 24.08.2018 r. wystawiła fakturę z tego tytułu na pełną kwotę wynagrodzenia: 12 729 389,38 zł netto (15 657 148, 94 zł brutto).
Wezwanie do zapłaty, o którym mowa powyżej przewiduje termin zapłaty kary umownej do dnia 29.08.2018 r. pod rygorem jej potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Spółce. Ze względu na krótki termin zapłaty Spółka spodziewa się, że kara umowna zostanie potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia przysługującego Qumak.
Jednocześnie Spółka w ramach Kontraktu na zlecenie Zamawiającego realizuje obecnie zamówienie opcjonalne na wykonanie systemu AWOS na kolejnym lotnisku o wartości 1 270 218,19 zł netto (1 562 368,37 zł brutto) z terminem realizacji 13 miesięcy.
Qumak w raporcie rocznym za 2017 rok, jak i w raporcie za I kwartał 2018 roku uwzględnił w swoich wynikach ryzyko naliczenia kary w wysokości oszacowanej na 2,5 mln zł dokonując odpowiedniego zmniejszenia przychodów Spółki z w/w Kontraktu. W związku z ww. rozliczeniem Spółka nie odnotuje wpływu nałożonej kary na przychody w III kwartale 2018 roku.
Zarząd Spółki obecnie analizuje podstawę podnoszonych roszczeń, ich zasadność oraz weryfikuje wysokość żądania wskazaną przez Zamawiającego w wezwaniu i ewentualnego jego wpływu na przyszłe sprawozdania finansowe.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.