Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ALCHEMIA SA (68/2018) Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.
2018-08-29 13:12:03
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 29.08.2018 roku Dom Maklerski mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("mBank S.A."), działając w imieniu i na rachunek Emitenta podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabył 1.350 (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt) sztuk akcji własnych.
Akcje zostały nabyte w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży, przyjętym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 18/2015 z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Alchemia S.A w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży, zmienionym uchwałą nr 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2018r.
Zgodnie z informacją przekazaną przez mBank S.A., w dniu 29.08.2018 roku zrealizowano nabycie o godz.:
- 11:33:07 zrealizowano nabycie 205 (słownie: dwieście pięć) sztuk akcji własnych Emitenta, o wartości nominalnej 1,30 zł każda, stanowiących łącznie 0,0001% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0001% głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,12zł;
- 11:33:24 zrealizowano nabycie 1.145 (słownie: tysiąc sto czterdzieści pięć) sztuk akcji własnych Emitenta, o wartości nominalnej 1,30 zł każda, stanowiących łącznie 0,0006% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0006% głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,12zł;
W wyniku transakcji z 29.08.2018 roku oraz przy uwzględnieniu uprzednio nabytych przez Spółkę akcji własnych w celu realizacji programu zakupu akcji, Spółka posiada łącznie 19.728.663 szt. akcji własnych, stanowiących 9,864% udziału w kapitale zakładowym oraz 9,864% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.