Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
APLISENS SA (27/2018) Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie
2018-08-29 09:56:06
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Aplisens S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 29 sierpnia 2018 roku od Pana Andrzeja Kobiałki zawiadomienia z dnia 29 sierpnia 2018 roku przekazanego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej [...] o następującej treści:
"W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), niniejszym zawiadamiam o zmianie dotychczasowego mojego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Aplisens S.A. ("Spółka").
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiła w związku z umorzeniem 537.170 akcji własnych Spółki, rejestracja zmiany statutu w tym zakresie nastąpiła w dniu 16 sierpnia 2018 r.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed rejestracja zmiany statutu, o której mowa powyżej posiadałem 630.139 akcji Spółki reprezentujących 4,80% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 630.139 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,80% ogólnej liczby głosów. Łącznie z osobą, z którą łączy mnie domniemane porozumienie zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy, posiadaliśmy 1.090.139 akcji Spółki reprezentujących 8,30% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.090.139 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 8,30% ogólnej liczby głosów.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po rejestracji zmiany statutu, o której mowa powyżej, posiadam 630.139 akcji Spółki reprezentujących 5,00% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 630.139 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,00% ogólniej liczby głosów. Łącznie z osobą, z którą łączy mnie domniemane porozumienie zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy, posiadamy 1.090.139 akcji Spółki reprezentujących 8,66% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.090.139 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 8,66% ogólnej liczby głosów.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy - nie ma podmiotów zależnych ode mnie, które posiadają akcje Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Indywidualnie 630.139 głosów oraz 4,80% w ogólnej liczby głosów. Łącznie z osobą, z którą łączy mnie domniemane porozumienie zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy, 1.090.139 głosów oraz 8,30% w ogólnej liczbie głosów."

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.