Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
APLISENS SA (26/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów APLISENS S.A. w związku z umorzeniem akcji Spółki
2018-08-29 09:42:04
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd APLISENS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2018 r. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie na podstawie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej (...) w związku z rejestracją umorzenia akcji Spółki, o następującej treści:
"W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym zawiadamiam w imieniu APLISENS S.A. ("Spółka", "Emitent") o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w związku z otrzymaniem w dniu 27 sierpnia 2018 r. postanowienia Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego ("Sąd"), zgodnie z którym z dniem 16 sierpnia 2018 r. Sąd dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału zakładowego ("Zmiana Statutu"). Zmiana kapitału zakładowego nastąpiła w związku z umorzeniem 537 170 akcji Spółki, z których przysługiwało 537 170 głosów, na podstawie uchwały nr 15b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie umorzenia akcji własnych.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed dokonaniem Zmiany Statutu, Spółka posiadała 792.249 akcji własnych, które stanowiły 6,03% kapitału zakładowego Emitenta i dawały 792.249 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,03% ogólnej liczby głosów Emitenta.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po dokonaniu Zmiany Statutu, Emitent posiada 255.079 akcji własnych, które stanowią 2,03% kapitału zakładowego Emitenta i dają 255.079 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,03% ogólnej liczby głosów Emitenta.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy - Spółka nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcji Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
792.249 głosów oraz 6,03% w ogólnej liczby głosów."

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.