Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
MEDIACAP SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr
2018-08-28 22:05:05
zapisz powrót
Komunikat
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017 Grupa Kapitałowa Mediacap (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane) Przychody ze sprzedaży 37 644 30 194 8 879 7 109 Zysk (strata) na działalności operacyjnej -258 1 023 -61 241 Zysk (strata) brutto -303 832 -71 196 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -444 611 -105 144 Zysk (strata) netto -444 611 -105 144 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej -375 118 -88 28 Przepływy pieniężne netto z?działalności operacyjnej 676 1 673 159 394 Przepływy pieniężne netto z?działalności?inwestycyjnej -2 770 -3 147 -653 -741 Przepływy pieniężne netto z?działalności finansowej 469 1 474 111 347 Przepływy pieniężne netto, razem -1 625 - -383 - Średnia?ważona liczba akcji 18 275 230 18 275 230 18 275 230 18 275 230 Średnia?ważona rozwodniona liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368 Zysk podstawowy/rozwodniony netto z?działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0,00 0,00 0,00 0,00 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 (przekształcone) (przekształcone) Aktywa obrotowe 24 931 26 297 5 716 6 305 Aktywa trwałe 22 309 22 517 5 115 5 399 Aktywa razem 47 240 48 814 10 831 11 703 Zobowiązania krótkoterminowe 18 050 18 875 4 138 4 525 Zobowiązania długoterminowe 4 231 2 926 970 702 Kapitał?własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 20 287 21 971 4 651 5 268 Udziały niekontrolujące 4 672 5 042 1 071 1 209 Liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368 Zastosowane kursy Okres sprawozdawczy Okres porównywalny Okres porównywalny 01.01.2018- 30.06.2018 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2017-30.06.2017 średni kurs na koniec okresu 4,3616 4,1709 4,2265 średni kurs okresu 4,2395 4,2447 4,2474 najwyższy średni kurs w?okresie 4,3616 4,4157 4,4157 najniższy średni kurs w?okresie 4,1423 4,1709 4,1737 skonsolidowanego sprawozdania finansowego zastosowano kursy: wynikających ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Lista plików

Plik Pobierz
1535486705-4914.pdf pobierz plik
1535486711-9733.pdf pobierz plik
1535486717-3193.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.