Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
PRESENT24 SA (13/2018) Autokorekta raportu kwartalnego Present24 SA
2018-08-28 21:02:02
zapisz powrót
Komunikat
Emitent niniejszym w za??czeniu przesy?a skorygowany raport okresowy za II kwarta? 2018 roku.1. Korekta obejmuje przesuni?cie kwoty pierwotnie uj?tej w bilansie w poz. A V do pozycji A I. Przedmiotowa korekta nie zmienia og?lnej sumy bilansowej po stronie pasyw?w i ukierunkowana?zosta?a na bardziej przejrzysty spos?b prezentacji danych.?

2 Korekta pozycji rachunku przep?yw?w pieni??nych poz. G w kt?rych na dzie? 30.06.2017 zar?wno w uj?ciu kwartalnym jak r?wnie? narastaj?co powinna by? uj?ta ta sama kwota.

3 Prezentacja kwoty w poz. C I powinna by? taka sama zar?wno dla okresu II kwarta?u 2017 jak i dla okresu narastaj?co za I i II kwarta? 2017r.Ww. korekty maj? zwi?zek z uwagami GPW oraz podzieleniem ich zasadno?ci?przez Zarz?d Emitenta w zakresie sposobu uj?cia?poszczeg?lnych kwot w odpowiednich rubrykach raportu okresowego za II kwarta? 2018 roku, kt?re nie zmieniaj? jednak prawid?owo?ci zaprezentowanego og?lnego wyniku finansowego.Podstawa prawna:?5 ust.1 pkt 1 Za??cznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bie??ce i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Lista plików

Plik Pobierz
1535482922-9183.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.