Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
ALCHEMIA SA (57/2018) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia.
2018-08-10 15:32:03
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany: "Emitentem") działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) w związku z art. 402 § 2 KSH oraz art. 402 (1) KSH, niniejszym zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia Emitenta (Spółka Przejmująca) ze Spółką Kuźnia Batory Sp z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółka Przejmowana).
Połączenie Emitenta ze Spółką Przejmowaną nastąpi w oparciu o następujące zasady:
1. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej zwany: k.s.h.), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta, drodze sukcesji uniwersalnej.
2. Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.
3. W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.
4. W związku z planowanym połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.
5. W związku z faktem, iż Emitent posiada 100 % udziałów w Spółce przejmowanej, na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii.
6. Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h sporządzenie sprawozdań zarządów każdej z łączących się spółek uzasadniających połączenie, w tym w szczególności stosunek wymiany udziałów lub akcji nie jest wymagane.
7. W związku z faktem, że Emitent jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 k.s.h. połączenie wymagać będzie podjęcia uchwał o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej i Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, o których mowa w art. 506 k.s.h. wyrażających zgodę na połączenie i Plan Połączenia.
Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej - www.alchemiasa.pl oraz Spółki Przejmowanej - www.kuzniabatory.pl/pl, a ponadto został opublikowany w Systemie ESPI jako załącznik do raportu bieżącego nr 37/2018 z dnia 19 lipca 2018 r. Pierwsze zawiadomienie zostało opublikowane w dniu 26 lipca 2018 r. w raporcie bieżącym nr 42/2018.
Akcjonariusze (wspólnicy) mogą od dnia 26 lipca 2018 r. zapoznawać się w siedzibie Emitenta przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie w godzinach: 9:00 - 16:00 z dokumentami określonymi w art. 505 § 1 KSH, tj:
1. Plan Połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną,
2. Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
3. Projekt uchwały NWZ Emitenta o połączeniu,
4. Projekt Uchwały NZW Spółki Kuźnia Batory Sp. z o.o. o połączeniu,
5. Oświadczenie Zarządu Spółki Kuźnia Batory Sp. z o.o. w przedmiocie ustalenia wartości majątku Spółki Kuźnia Sp. z o.o.,
6. Oświadczenie Zarządu Spółki Huta Batory Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Spółki Kuźnia Batory Sp. z o.o. dla celów połączenia.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 sierpnia 2018 r., w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką Przejmowaną, oraz projekty uchwał na ww. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostały opublikowane w raportach bieżących nr 50/2018 oraz nr 51/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK