Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
TAMEX OBIEKTY SPORTOWE SA (23/2018) Uzyskanie statusu umowy znaczącej przez umowę zawartą przez Spółkę
2018-08-10 15:09:05
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2018 roku powziął informację o podpisaniu aneksu do umowy zawartej dnia 8 września 2017 roku z Gminą Międzyrzecz, której przedmiotem jest wykonanie zadania pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Międzyrzeczu, wariant 400m, certyfikowany", z terminem wykonania określonym na dzień 31 sierpnia 2018 roku i wartością realizowanego kontraktu określoną na kwotę 4 138 533,54 zł brutto, w wyniku którego powyższa umowa uzyskała status umowy znaczącej.
Przedmiotowy aneks został podpisany w związku z koniecznością zwiększenia zakresu robót budowalnych wykonywanych przez Spółkę, które nie zostały uprzednio ujęte w zamówieniu podstawowym. Zmieniona aneksem wartość kontraktu wynosi obecnie 4 407 288,54 zł brutto. Termin realizacji ww. zadania nie uległ zmianie.
Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy oraz aneksu, a także ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.
W opinii Emitenta przedmiotowa umowa uzyskała status umowy znaczącej ze względu na wzrost jej wartości wynikający z zawarcia ww. aneksu.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK