Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
BOWIM SA (34/2018) Podpisanie przez Emitenta Umów faktoringu z mFaktoring S.A.
2018-08-03 13:15:06
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Spółki Bowim S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 03.08.2018 roku powziął informacje o podpisaniu z dniem 03.08.2018r. Umowy faktoringu z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy z dnia 30.07.2018 roku (dalej: "Umowa 1"), Umowy faktoringu z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy (obsługa polisy przez dostawcę) z dnia 30.07.2018 roku (dalej: "Umowa 2"), oraz Umowy faktoringu z regresem z dnia 30.07.2018 roku (dalej: "Umowa 3"), z mFaktoring S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Faktor").
Zgodnie z zapisami ww. umów Faktor wyznaczył Emitentowi wspólny limit finansowania na poziomie 55.000.000,00 PLN lub 13.100.000,00 EUR - w ramach faktoringu krajowego w PLN i faktoringu eksportowego w EUR, przy czym Emitent decyduje o podziale kwoty limitu na poszczególne produkty faktoringowe. Umowy zawarto na czas nieokreślony, prowizje, odsetki oraz opłaty zostały ustalone na poziomie rynkowym, a zabezpieczeniem umów będą: weksle własne in blanco; cesje wierzytelności z rachunków bankowych Emitenta prowadzonych w mBank SA; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Emitenta w mBank S.A.; możliwość pobrania (zarachowania) z konta rozliczeniowego prowadzonego dla spółki zależnej Bowim Podkarpacie Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie kwot tytułem spłaty należności przysługujących Faktorowi z Umowy faktoringu pomiędzy Faktorem a Bowim Podkarpacie Sp. z o.o.; trójstronne porozumienia pomiędzy Faktorem, Emitentem a Towarzystwami Ubezpieczeniowymi asekurującymi należności handlowe Emitenta (dotyczy wyłącznie
Umowy 2).
Decyzją Emitenta zawarta umowa posłuży przejęciu dotychczasowych usług świadczonych w formie faktoringu przez ING Commercial Finance Polska S.A. poprzez dokonanie jednorazowej spłaty całego zobowiązania Emitenta (porozumienie trójstronne).
Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Warunkiem uruchomienia ww. umów faktoringu jest przedstawienie przez Emitenta aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu z regulowaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatków wobec Urzędu Skarbowego.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.