Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
SYNEKTIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 6/2017 QSr
2018-08-03 07:46:06
zapisz powrót
Komunikat
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 6 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2018-06-30 4 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 6 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2018-06-30 4 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSK?W I STRAT Przych?d razem 81 476,06 49 433,14 19 202,79 11 297,20 Koszty dzia?alno?ci razem (66 936,50) (47 305,06) (15 776,02) (10 810,86) Zysk ( strata ) na dzia?alno?ci operacyjnej 14 539,56 2 128,08 3 426,78 486,34 Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 13 918,14 1 951,54 3 280,32 445,99 Zyski ( strata ) netto 13 118,60 1 082,07 3 091,88 247,29 Ca?kowite dochody og??em 13 118,60 1 087,78 3 091,88 248,60 ?rednia wa?ona liczba akcji 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129 Zysk ( strata ) na jedn? akcj? ( w z? i EUR ) 1,54 0,13 0,36 0,03 Rozwodniony zysk ( strata ) na jedn? akcj? ( w z? i EUR ) 1,54 0,13 0,36 0,03 WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEP?YW?W PIENI?ZNYCH Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej (1 299,94) (8 061,65) (306,38) (1 842,37) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (17 270,01) (1 238,22) (4 070,30) (282,98) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 12 616,51 (2 722,42) 2 973,54 (622,17) Przep?ywy netto ?rodk?w pieni??nych i ich ekwiwalent?w (5 953,43) (12 022,28) (1 403,14) (2 747,51) WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILNASU Stan na 30.06.18 Stan na 31.12.16 Stan na 30.06.18 Stan na 31.12.16 Aktywa razem 119 694,72 91 446,93 27 442,85 20 670,64 Aktywa trwa?e 99 758,40 66 518,81 22 871,97 15 035,90 Aktywya obrotowe 19 936,32 24 928,12 4 570,87 5 634,75 Zobowi?zania razem 48 941,39 33 812,21 11 220,97 7 642,91 - zobowi?zania d?ugoterminowe 30 279,58 12 699,66 6 942,31 2 870,63 - zobowi?zania kr?tkoterminowe 18 661,82 21 112,55 4 278,66 4 772,28 Kapita? w?asny 70 753,32 57 634,72 16 221,87 13 027,74 Kapita? podstawowy 4 264,56 4 264,56 977,75 963,96 Liczba akcji na koniec okresu 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129 Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? [ z? i EUR ] 8,30 6,76 1,90 1,53 WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSK?W I STRAT Przych?d razem 61 776,85 44 516,76 14 559,96 10 173,63 Koszty dzia?alno?ci razem (61 056,36) (42 061,67) (14 390,15) (9 612,56) Zysk ( strata ) na dzia?alno?ci operacyjnej 720,49 2 455,10 169,81 561,08 Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 770,72 2 302,67 181,65 526,24 Zyski ( strata ) netto 617,54 1 337,38 145,54 305,64 Ca?kowite dochody og??em 617,54 1 343,10 145,54 306,94 ?rednia wa?ona liczba akcji 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129 Zysk ( strata ) na jedn? akcj? ( w z? i EUR ) 0,07 0,16 0,02 0,04 WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEP?YW?W PIENI??NYCH Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej (3 143,47) (9 331,33) (740,87) (2 132,53) Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (910,94) 198,93 (214,69) 45,46 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej (1 792,87) (2 637,12) (422,56) (602,67) Przep?ywy netto ?rodk?w pieni??nych i ich ekwiwalent?w (5 847,28) (11 769,52) (1 378,12) (2 689,75) WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU Stan na 30.06.18 Stan na 31.12.16 Stan na 30.06.18 Stan na 31.12.16 Aktywa razem 85 578,01 88 299,05 19 620,78 19 959,10 Aktywa trwa?e 71 433,37 61 995,80 16 377,79 14 013,52 Aktywya obrotowe 14 144,64 26 303,25 3 242,99 5 945,58

Lista plików

Plik Pobierz
1533275166-665.pdf pobierz plik
1533275173-2376.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.