Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
AUTO-SPA SA (22/2018) Przydział obligacji serii J / Allocation of series J bonds
2018-08-02 21:03:05
zapisz powrót
Komunikat
Zarząd Auto-Spa S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. informuje, że w dniu 2 sierpnia 2018 r. dokonał przydziału 228 dwuletnich, zabezpieczonych obligacji imiennych serii J o wartości nominalnej 1.000 zł każda („Obligacje”). Łączna wartość przydzielonych obligacji wynosi 228.000 zł.
Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 8,00%, z okresami odsetkowymi wynoszącymi trzy miesiące. Obligacje zostaną wykupione do dnia 2 sierpnia 2020 r.
Zabezpieczenie Obligacji stanowi:
a) depozyt ceny emisyjnej, przy czym ustanowienie tego zabezpieczenia nastąpi każdorazowo (i w odpowiedniej części) z chwilą wpłaty przez Obligatariuszy środków pochodzących z emisji Obligacji bezpośrednio na wydzielony rachunek bankowy. Przez depozyt ceny emisyjnej należy rozumieć przechowanie środków pochodzących z emisji Obligacji na rachunku wydzielonym, do czasu ich wykorzystania zgodnie z celem emisji i zasadami rozdysponowania określonymi w warunkach emisji.
b) oświadczenie o poddaniu się przez Emitenta egzekucji zobowiązań wynikających z Obligacji, do maksymalnej kwoty stanowiącej 130% (sto trzydzieści procent) całości przydzielonych Obligacji, złożone w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 Ustawy z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz.296 z późn.zm.).
Podstawa prawna
§3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.