Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr
2018-08-02 17:34:06
zapisz powrót
Komunikat
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017 GRUPA KAPITAŁOWA STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R. Przychody 160 244 150 466 37 798 35 425 Zysk z działalności operacyjnej 123 852 105 058 29 214 24 735 Zysk przed opodatkowaniem 117 606 95 711 27 741 22 534 Zysk netto za okres sprawozdawczy 94 058 76 857 22 186 18 095 Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 91 304 74 056 21 537 17 436 Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262 247 262 Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,37 0,30 0,09 0,07 "Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)" 0,37 0,30 0,09 0,07 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 102 699 103 124 24 224 24 279 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 741) (16 440) (3 713) (3 871) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (155 215) (69 523) (36 612) (16 368) Przepływy pieniężne netto ogółem (68 257) 17 161 (16 100) 4 040 30.06.2018 r. 31.12.2017 r. 30.06.2018 r. 31.12.2017 r. Aktywa razem 1 357 815 1 438 346 311 311 344 853 Aktywa trwałe 981 956 1 009 401 225 137 242 010 Aktywa obrotowe 375 859 428 945 86 175 102 842 Zobowiązania razem 639 887 740 173 146 709 177 461 Zobowiązania długoterminowe 376 204 456 369 86 254 109 417 Zobowiązania krótkoterminowe 263 683 283 804 60 456 68 044 Kapitał własny razem 717 928 698 173 164 602 167 391 Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 714 486 693 479 163 813 166 266 Udziały niekontrolujące 3 442 4 694 789 1 125 Kapitał zakładowy 185 447 185 447 42 518 44 462 STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2018 R. I półrocze 2018 r. I półrocze 2017 r. I półrocze 2018 r. I półrocze 2017 r. Przychody 1 851 1 831 437 431 Strata z działalności operacyjnej (2 205) (2 079) (520) (489) Zysk przed opodatkowaniem 642 68 076 151 16 028 Zysk netto za okres sprawozdawczy 493 67 954 116 15 999 Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262 247 262 Zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,00 0,27 0,00 0,06 Rozwodniony zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,00 0,27 0,00 0,06 Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej (483) (316) (114) (74) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 747 70 169 1 827 16 520 Przepływy pieniężne netto ogółem (64 442) 25 384 (15 200) 5 976 30.06.2018 r. 31.12.2017 r. 30.06.2018 r. 31.12.2017 r. Aktywa razem 349 335 419 488 80 093 100 575 Aktywa trwałe 77 450 78 210 17 757 18 751 Aktywa obrotowe 271 885 341 278 62 336 81 824 Zobowiązania razem 3 913 3 161 897 758 Zobowiązania długoterminowe 92 2 156 21 517 Zobowiązania krótkoterminowe 3 821 1 005 876 241 Kapitał własny razem 345 422 416 327 79 196 99 817 Kapitał zakładowy 185 447 185 447 42 518 44 462

Lista plików

Plik Pobierz
1533224046-5235.pdf pobierz plik
1533224052-3244.pdf pobierz plik
1533224052-6660.pdf pobierz plik
1533224058-1527.pdf pobierz plik
1533224064-7783.pdf pobierz plik
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.