Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
MURAPOL (61/2018) Otrzymanie żądań od obligatariuszy obligacji serii U oraz W
2018-08-02 17:24:04
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd MURAPOL S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 2 sierpnia 2018 roku Emitent otrzymał:
- dwa żądania zobowiązujące go do nabycia łącznie 200 sztuk obligacji serii U na podstawie punktów 7.2.03 lit. p oraz 7.2.05 Warunków Emisji Obligacji serii U; która to seria obejmowała łączną ilość obligacji 5 000 o wartości nominalnej 1000 PLN tj. łączna wartość nominalna serii wynosiła 5 mln PLN;
- dwa żądania zobowiązujące go do nabycia łącznie 420 sztuk obligacji serii W na podstawie punktów 7.2.03 lit. p oraz 7.2.05 Warunków Emisji Obligacji serii W; która to seria obejmowała łączną ilość obligacji 11 827 o wartości nominalnej 1000 PLN tj. łączna wartość nominalna serii wynosiła 11,827 mln PLN;
Emitent podkreśla, że żądania skierowane przez obligatariuszy nie następują wskutek naruszenia przepisów ustawy o obligacjach ani Warunków Emisji Obligacji, lecz jest jedynie konsekwencją realizacji jednego z uprawnień obligatariuszy określonych w Warunkach Emisji Obligacji serii U oraz W (tj. uprawnienia obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu obligacji).
Zgodnie z postanowieniami z 7.2.03 lit. p Warunków Emisji Obligacji serii U oraz W przypadkiem przedterminowy wykupu na żądanie obligatariusza jest sytuacja, w której to Emitent lub podmiot Holdingu (o czym Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 39/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz o czym informował podmiot Holdingu tj. Abadon Real Estate S.A. w raporcie bieżącym nr 25/2018 z dnia 06 lipca 2018 r.) wykupi lub podejmie decyzję o przedterminowym wykupie jakichkolwiek obligacji o terminie zapadalności przypadającym po terminie zapadalności obligacji serii U lub W, chyba że Murapol S.A. dokona jednocześnie wykupu obligacji serii U lub W. Wystąpienia takiego przypadku - o czym obligatariusze byli informowani raportem bieżącym Emitenta nr 39/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. i raportem bieżącym Abadon Real Estate S.A. nr 25/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. - zmaterializowało po stronie Murapol S.A. obowiązek informacyjny z 7.2.04 warunków emisji obligacji serii U oraz W, tj. obowiązek bezzwłocznego poinformowania obligatariuszy o wystąpieniu takiego przypadku. Obowiązek ten został zrealizowany w treści raportu bieżącego Emitenta nr 39/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. i raportu bieżącym Abadon Real Estate S.A. nr 25/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. Powyższe działanie Emitenta umożliwiło obligatariuszom serii U i W realizowanie ich uprawnienia z 7.2.05 warunków emisji obligacji serii U i W, tj. uprawnienia do żądania przedterminowego wykupu obligacji na żądanie obligatariuszy. Uprawnienie to może być realizowane - o ile tylko taka jest intencja obligatariusza - poprzez złożenie przez obligatariusza żądania przedterminowego wykupu w formie pisemnej na adres Emitenta i depozytariusza, które to żądanie może zostać złożone w okresie od wystąpienia zdarzenia uprawniającego obligatariusza do złożenia takiego żądania (tj. od dnia zdarzenia, o którym odpowiednio Emitent informował raportem bieżącym Emitenta nr 39/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. i raportem bieżącym Abadon Real Estate S.A. nr 25/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.) do upływu 30 dni od dnia, w którym Emitent zawiadomił obligatariusza o takiej okoliczności. Emitent zobowiązany będzie przy tym dokonać przedterminowego wykupu na żądanie obligatariusza w terminie 30 dni od otrzymania uprawnionego żądania i tylko w zakresie objętym żądaniem.
Emitent dotychczas w pełni i terminowo wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z wyżej powołanych warunków emisji oraz deklaruje, iż nadal będzie wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z wyemitowanych obligacji.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.