Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
GOBARTO SA (18/2018) Gobarto S.A. - ustanowienie przez spółkę zależną Emitenta zabezpieczeń wynikających z umowy kredytów oraz złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki
2018-07-05 16:31:07
zapisz powrót
Komunikat
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, Zarząd Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w wykonaniu postanowień umowy kredytów zawartej w dniu 31 października 2017 roku, zmienionej Aneksem w dniu 27 czerwca 2018 roku (dalej: Zmieniona Umowa Kredytów) z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), spółka zależna Spółki - Zakłady Mięsne Silesia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: Silesia), w dniu 05 lipca 2018 roku, ustanowiła zabezpieczenia w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji, na podstawie art. 777 §1 pkt 5) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) (dalej: Oświadczenie).
Na podstawie Oświadczenia Silesia poddała się egzekucji z całego majątku, co do wynikającego ze Zmienionej Umowy Kredytów:
• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności z tytułu kredytów udzielonych Silesia na podstawie Zmienionej Umowy Kredytów, do łącznej sumy wynoszącej 88 400 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów czterysta tysięcy złotych 00/100), oraz
• obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich należności z tytułu poręczenia udzielonego na podstawie Zmienionej Umowy Kredytów, do sumy wynoszącej 306 037 342,00 zł (słownie: trzysta sześć milionów trzydzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 00/100).
Jednocześnie Emitent informuje, że Silesia złożyła również oświadczenie o ustanowieniu hipoteki umownej łącznej do wysokości 394 437 242,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 00/100), w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych Banku wobec Silesia wynikających ze Zmienionej Umowy Kredytów.
Informację o ustanowieniu hipoteki umownej łącznej Spółka przekaże w momencie uzyskania informacji o dokonaniu ostatniego wpisu w odpowiedniej księdze wieczystej.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.