Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
IMPEXMETAL SA (47/2018) Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej
2018-07-04 13:27:06
zapisz powrót
Komunikat
Impexmetal S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 4 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 8 Statutu Impexmetal S.A. wybrała firmę BDO PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie do:
a) przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi za okresy 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2018 roku i 30 czerwca 2019 roku,
b) badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi za okresy kończące się 31 grudnia w latach 2018-2019.
BDO PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3355, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
Umowa z firmą BDO PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zostanie zawarta na okres wykonania jej przedmiotu.
Spółka nie korzystała z usług wyżej wymienionego audytora w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych.
Rada Nadzorcza dokonała wyboru audytora zgodnie ze swoimi kompetencjami, określonymi w Statucie Spółki, rekomendacją Komitetu Audytu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (zgodnie z art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości) i w oparciu o wewnętrzne polityki i procedury.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK
Zyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

Oceny społeczności, obsewowanie spółek, spersonalizowane komunikaty i inne funkcje czekają na Ciebie w panelu po zalogowaniu.

Twoja reklama może być tutaj

Oferujemy przestrzeń reklamową w różnych formatach.