Komunikat

Ocena tuInwestor Ocena społeczności Komunikat
Ocena tuinwestor
Ocena Społeczności

Aby poznać ocenę społeczności, musisz być zalogowanym
Tytuł
MURAPOL (39/2018) Wykup obligacji przez spółkę zależną Emitenta
2018-06-29 15:26:05
zapisz powrót
Komunikat
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd MURAPOL S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 roku spółka pośrednio zależna Emitenta - Partner S.A. ("Partner") dokonała przedterminowego wykupu 40.000 obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł ("Obligacje").
Wykup Obligacji został dokonany według ich wartości nominalnej, tj. 1.000,00 zł za każdą Obligację, powiększonej o kwotę odsetek należnych do dnia wykupu w wysokości 8,36 zł na jedną Obligację. Łączna kwota wykupu wyniosła 40.334.400 zł. Przedterminowemu wykupowi podlegały wszystkie Obligacje wyemitowane w serii A. Wykupione Obligacje z chwilą dokonania wykupu zostały umorzone.
Przedterminowy wykup Obligacji nie nastąpił wskutek naruszenia przez Partner przepisów ustawy o obligacjach lub Warunków Emisji Obligacji. Wykup Obligacji nastąpił wskutek realizacji uprawnień obligatariuszy, określonych w pkt 17.2.3 Warunkach Emisji Obligacji, zgodnie z którymi każdy z obligatariuszy może żądać wcześniejszego wykupu wszystkich Obligacji zgłaszając swoje pisemne żądanie na adres emitenta Obligacji.
O emisji Obligacji Emitent informował w raporcie bieżącym 3/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.

Lista plików

Plik Pobierz
BRAK